Ekonomické dopady včasného odhalení a léčení závažných zdravotních komplikací těhotných žen a ekonomické dopady léčení předčasně narozených dětí

Název práce: Ekonomické dopady včasného odhalení a léčení závažných zdravotních komplikací těhotných žen a ekonomické dopady léčení předčasně narozených dětí
Autor(ka) práce: Carranza, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Pařízek, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předčasný porod je jedním z největších problémů porodnictví rozvinutých zemí, a je nejčastější příčinou smrti novorozence. Představuje závažné zdravotní i sociální problémy pro matku, dítě, jejich rodinu a potažmo na celou společnost. Diplomová práce kvantifikuje tyto náklady v horizontu 65 let. Zatímco náklady pro matku a dítě narozené v termínu byly vyčísleny na téměř 54 tisíc Kč, tedy pouze za hospitalizaci během porodu, pro matku a dítě narozené mezi 26. a 29. týdnem těhotenství byly stanoveny celkové náklady (hospitalizace, sociální náklady a náklady obětované příležitosti) v důsledku předčasného porodu na téměř 92 mil. Kč. Analýza dlouhodobých kvantifikovatelných i nekvantifikovatelných dopadů předčasného porodu je dále propojena ve společenské analýze nákladů a přínosů pilotního projektu „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP“, pro vyčíslení jeho přínosu, resp. ztráty. Cílem projektu bylo otestování programu QUiPP, nového nástroje predikce předčasného porodu, a příprava na implementaci do českého zdravotnictví. Na základě výsledků ale nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi ženami účastnících se pilotního projektu a srovnatelné skupiny žen, které se projektu neúčastnily, a tedy dopadu na předčasný porod. V rámci analýzy nákladů a přínosů byla vyhodnocena ekonomická ztráta projektu.
Klíčová slova: Těhotenství; Předčasný porod; Prevence; Zdravotní pojišťovny
Název práce: Economic impact of early detection and treatment of serious health complications of pregnant women and economic impact of treatment of premature babies
Autor(ka) práce: Carranza, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Pařízek, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Premature birth is one of the biggest problems of obstetrics in developed countries and is the most common cause of death of a new-born. It represents serious health and social problems for the mother, the child, their family and, by extension, the entire society. The diploma thesis quantifies these costs over a 65-year horizon. While the costs for a mother and a child born at term were calculated at CZK 54,000, thus only for hospitalization during childbirth, for a mother and a child born between the 26th and 29th week of pregnancy, the total costs (hospitalization, social costs and opportunity costs) were determined to almost 92 million CZK as a result of premature birth. The analysis of long-term quantifiable and non-quantifiable impacts of premature birth is further linked in the social analysis of the costs and benefits of the pilot project "The Screening of the risk of premature birth by implementing the QUiPP program", to quantify its benefit, or losses. The goal of the project was to test the QUiPP program, a new tool for predicting premature birth, and to prepare for its implementation in the Czech healthcare system. Based on the results, however, no statistically significant difference was found between women participating in the pilot project and a comparable group of women who did not participate in the project, and thus its impact on premature birth. As part of the analysis of costs and benefits, the economic loss of the project was evaluated.
Klíčová slova: Prevention; Premature Birth; Health Insurance Companies; Pregnancy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2021
Datum podání práce: 16. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77635/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: