Analýza dopadu pandemie COVID-19 na hospodaření vybraných bank v ČR

Název práce: Analýza dopadu pandemie COVID-19 na hospodaření vybraných bank v ČR
Autor(ka) práce: Zikmund, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je rozbor a analýza dopadů pandemie COVID-19 na český bankovní sektor. První část práce je věnována k zhodnocení bankovního sektoru jako celku. Zájmem je tedy dopad pandemie na objem sektorem realizovaných transakcí, z nich vyplývajících nákladových a výnosových úroků, počet zaměstnanců v sektoru a na ukazatele ziskovosti. Druhá část diskutuje nad hlavními faktory, které ovlivňují hospodaření bank, ať už od přímých nebo i nepřímých. Ve finální části jsou analýzou podrobeny tři české banky různé velikosti (malá, střední, velká) a jsou zhodnoceny dopady na jednotky samotné, ale i komparace, zda-li pandemie měla odlišný dopad na banky s rozdílnými velikostmi.
Klíčová slova: COVID-19; bankovní sektor; depozita; úvěry; úrokové sazby; zisk
Název práce: Impact analysis of the pandemic COVID-19 on the economy of selected banks in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Zikmund, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the Czech banking sector. The first part of the work is devoted to the assessment of the whole banking sector. We are therefore interested in the impact of the pandemic on the volume of transactions carried out by the sector, the resulting cost and income interest, the number of employees in the sector and on profitability indicators. The second part discusses the main factors that influence the management of banks, either directly or indirectly. In the final part, three Czech banks of different sizes (small, medium, large) are subjected to analysis and the effects on the units themselves are evaluated, as well as a comparison of whether the pandemic had a different impact on banks of different sizes.
Klíčová slova: COVID-19; banking sector; deposits; loans; interest rates; profit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2022
Datum podání práce: 17. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80286/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: