Analýza hospodářské politiky v oblasti minimální mzdy ve vybraných státech Evropské unie mezi lety 1990-2020

Název práce: Analýza hospodářské politiky v oblasti minimální mzdy ve vybraných státech Evropské unie mezi lety 1990-2020
Autor(ka) práce: Šlingr, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodářské politiky v oblasti minimální mzdy ve vybraných státech Evropské unie mezi lety 1990 až 2020. Hlavním cílem práce je zjistit, jakou souvislost má navyšování minimální mzdy s vývojem míry nezaměstnanosti, podpor v nezaměstnanosti, hrubého domácího produktu a cenové hladiny. Pro naplnění tohoto cíle jsou vypracovány korelační analýzy, které sledují vývoj výše zmíněných ukazatelů a změny minimální mzdy. Ze sledovaných států dosáhlo nejlepších výsledků Nizozemsko, jehož hospodářská politika zohledňuje v otázce výše minimální mzdy všechny uvedené ukazatele. Tvůrci hospodářské politiky v Portugalsku a Lucembursku berou do úvahy o výši minimální mzdy vývoj cenové hladiny. V Portugalsku pak také zohledňují vývoj hrubého domácího produktu a v Lucembursku výši podpor v nezaměstnanosti. Francie neprovádí změny minimální mzdy zrovna nejefektivněji, protože uvažuje pouze výši podpor v nezaměstnanosti. Výsledky Španělska jsou negativně ovlivněny snahou o zvýšení minimální mzdy na úroveň 60 % mzdového mediánu v posledních letech. Při vyloučení těchto let je možné říci, že Španělsko stanovuje výši minimální mzdy s ohledem na inflaci, míru nezaměstnanosti a vývoj hrubého domácího produktu.
Klíčová slova: minimální mzda; hospodářská politika; Francie; Nizozemsko; Lucembursko; Španělsko; Portugalsko
Název práce: Analysis of Economic Policy on Minimum Wage in Selected European Union Countries between 1990 and 2020
Autor(ka) práce: Šlingr, Milan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses the economic policy in the area of minimum wage in selected EU countries between 1990 and 2020. The main objective of the thesis is to find out what is the relationship between minimum wage increases compare to the development of unemployment rate, unemployment compensation, gross domestic product and price level. In order to achieve this objective, correlation analyses are developed to track the evolution of the above-mentioned indicators and changes in the minimum wage. The best performing country is the Netherlands, which economic policy takes all these indicators into account when it comes to the minimum wage. Economic policy makers in Portugal and Luxembourg take into account the evolution of the price level in determination for the minimum wage. They also take into account the evolution of gross domestic product in Portugal and the level of unemployment compensation in Luxembourg. France is not very efficient at making changes to the minimum wage, as the country only considers the level of unemployment compensation. Spain's performance is negatively affected by the efforts to raise the minimum wage to 60% of the median wage in recent years. Excluding these years, it is fair to say that Spain sets the minimum wage level taking into account inflation, the unemployment rate and the evolution of gross domestic product.
Klíčová slova: minimum wage; economic policy; Netherlands; Portugal; France; Luxembourg; Spain

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2021
Datum podání práce: 18. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77212/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: