Analýza přínosu zdanění digitální ekonomiky v České republice

Název práce: Analýza přínosu zdanění digitální ekonomiky v České republice
Autor(ka) práce: Babička, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Vondrovic, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou potenciálního dopadu zdanění digitální ekonomiky v České republice. V teoretické části charakterizuje digitální ekonomiku, problematiku zdanění obchodů prováděných napřič různými daňovými jurisdikcemi a obchodní modely, které firmy ze sektoru digitální ekonomiky využívají. Následně doplňuje ekonomické teorie aplikovatelné na digitální daň. Praktická část diplomové práce nejprve mapuje rozsah digitální ekonomiky a souvisejících údajů o využívání informačních a komunikačních technologií mezi jednotlivci v ČR i EU, přičemž autor provádí vlastní odhad dalšího vývoje sledovaných metrik pro Českou republiku. Dále analogicky srovnává nadnárodní přístupy k problematice zdanění digitální ekonomiky s návrhem o dani z digitálních služeb předloženém v České republice a na základě získaných dat definuje přínosy a zápory jejího zavedení. V závěrečné kapitole praktické části provádí autor vlastní průzkum míry využívání digitálních služeb v ČR, na které český návrh zákona cílí. V průzkumu zohledňuje i faktor koronavirové pandemie, která mohla chování lidí v digitálním prostředí výrazně změnit.
Klíčová slova: digitální daň; digitální ekonomika; digitální platformy; zdanění; koronavirus
Název práce: Analysis of the benefit of taxation of the digital economy in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Babička, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Vondrovic, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the analysis of the potential impact of taxation of the digital economy in the Czech Republic. In the theoretical part it characterizes the digital economy, the issue of taxation of transactions carried out across different tax jurisdictions and the business models used by companies in the digital economy sector. Then it adds the economic theories applicable to digital tax. The practical part of the thesis first maps the scope of the digital economy and related data on the use of information and communication technologies among individuals in the Czech Republic and the EU, while the author makes his own estimation of the further development of the observed metrics for the Czech Republic. Next, it compares, by analogy, the transnational approaches to the issue of taxation of the digital economy with the proposal for a digital services tax presented in the Czech Republic and, based on the data obtained, defines the benefits and negatives of its introduction. In the final chapter of the practical part, the author conducts his own research on the level of use of digital services in the Czech Republic, which the Czech proposal targets. The research also takes into account the factor of the coronavirus pandemic, which may have significantly changed people's behaviour in the digital environment.
Klíčová slova: taxation; coronavirus; digital economy; digital platforms; digital tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2020
Datum podání práce: 18. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75358/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: