Analýza ekonomických dopadů snižování podílu automobilů s konvenčními motory a jejich nahrazování elektromobily v České republice v souvislosti se záměry Evropské unie do roku 2050

Název práce: Analýza ekonomických dopadů snižování podílu automobilů s konvenčními motory a jejich nahrazování elektromobily v České republice v souvislosti se záměry Evropské unie do roku 2050
Autor(ka) práce: Němečková, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá ekonomické dopady snižování podílu automobilů s konvenčními motory a jejich nahrazování elektromobily v České republice v souvislosti se záměry Evropské unie do roku 2050. Evropská unie již dlouhodobě vyvíjí tlak na automobilky stále zpřísňujícími normami průměrných emisí oxidu uhličitého u flotily nově vyrobených vozidel, a navíc reguluje normami Euro i další emise výfukových plynů a pevných látek. Tímto způsobem se snaží zmírnit dopady globálního oteplování. Zmíněné emisní limity jsou pravidelně zpřísňovány s cílem, aby byly omezeny celkové emise skleníkových plynů v silniční dopravě. EU chce v rámci záměrů Zelené dohody pro Evropu dosáhnout konečného cíle nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050. V rámci legislativního balíčku Fit for 55, který je součástí Zelené dohody pro Evropu, navrhuje EU postupné kroky, kterých má být dosaženo, má-li být konečný cíl splněn. Balíček je však stále ve schvalovacím legislativním procesu EU. Pokud by však byl schválen, pro sektor silniční dopravy by to znamenalo snížit emise oxidu uhličitého u nově vyrobených osobních a lehkých užitkových vozidel v EU na nula gramů oxidu uhličitého na kilometr. To by fakticky znamenalo zákaz výroby spalovacích vozidel těchto kategorií. Práce analyzuje ekonomické dopady tohoto opatření v souvislosti s aktuální strukturou vozového parku a dobíjecí infrastrukturou v České republice. Automobilový průmysl je významným pilířem národního hospodářství. Snižování podílu vozidel s konvenčními motory a jejich nahrazování elektromobily bude mít výrazné ekonomické dopady, jako je vliv na základní makroekonomické ukazatele (především HDP, platební bilanci a nezaměstnanost), příjmovou i výdajovou stránku veřejných financí, vzdělávání, sektor energetiky a domácnosti.
Klíčová slova: automobilový průmysl České republiky; Zelená dohoda pro Evropu; European Green Deal; Fit for 55; elektromobilita; emisní normy; automobily na alternativní pohon; automobily se spalovacími pohony; globální oteplování; změna klimatu
Název práce: Analysis of the economic impacts of reducing the share of cars with conventional engines and their replacement by electric vehicles in the Czech Republic in the context of the European Union's 2050 targets
Autor(ka) práce: Němečková, Kamila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines economic impacts of reducing car shares with conventional engines and their replacement with electric vehicles in the Czech Republic in the context of the European Union's 2050 targets. The European Union has long been putting pressure on automobile manufacturers by tightening the average carbon dioxide emission standards for the fleet of newly manufactured vehicles, and, in addition, it regulates other exhaust and particulate emissions with Euro standards. This works as an attempt to reduce the impact of global warming. The mentioned emission limits are regularly tightened in order to limit the overall greenhouse gas emissions from road transport. As part of the objectives of the European Green Deal, the EU wants to achieve the final goal of zero net greenhouse gas emissions by 2050. Within the legislative package called Fit for 55, which is a part of the European Green Deal, the EU proposes a sequence of steps to be achieved if the final target must be met. However, the package is still in the EU's legislative approval process. If approved, it would mean a reduction in carbon dioxide emissions for the road transport sector to zero grams of carbon dioxide per kilometer for newly manufactured passenger cars and light commercial vehicles within the EU. This would in practice mean a ban on the production of internal combustion vehicles in these categories. The paper analyses the economic impact of this measure in the context of the current fleet structure and charging infrastructure in the Czech Republic. The automotive industry is an important pillar of the national economy. Reducing the share of conventional vehicles and replacing them with electric ones will have significant economic impacts, such as effects on basic macroeconomic indicators (mainly GDP, balance of payments and unemployment), the income and expenditure side of public finances, education, energy sector and households.
Klíčová slova: Czech automotive industry; European Green Deal; electromobility; Fit for 55; combustion cars; global warming; climate change; emission norms; alternative fuel cars

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2022
Datum podání práce: 19. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80636/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: