Naplňování veřejné služby ČT v kontextu specifik hospodaření veřejnoprávních médií v letech 2017 – 2020

Název práce: Naplňování veřejné služby ČT v kontextu specifik hospodaření veřejnoprávních médií v letech 2017 – 2020
Autor(ka) práce: Maršál, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žantovská, Irena
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá efektivitou a kvalitou veřejné služby poskytované Českou televizí. Jejím cílem je navržení legislativních úprav, které by zlepšily současný stav a snížily tak objem veřejných financí potřebných k jejímu provozu. Práce analyzuje hospodaření veřejnoprávního média na základě dat z výročních zpráv a zkoumá kvalitu veřejné služby na příkladu publicistického pořadu Události, komentáře ve sledovaném období 2017 až 2020. Z výsledků analýzy hospodaření vyplývá, že jeho současná podoba je netransparentní a dlouhodobě neudržitelná. Kvantitativní analýza pořadu Události, komentáře potom ukazuje na kvalitativní nedostatky výstupů ČT. Vzhedem k výsledkům analýzy autor doporučuje navázat financování ČT přímo na státní rozpočet a omezit vysílání zábavných pořadů. Druhou možností je privatizace ČT nejvyšší nabídce a zajištění veřejné služby soukromými stanicemi formou outsourcingu, což by vedlo k vyšší efektivitě a redukci veřejného sektoru.
Klíčová slova: veřejný sektor; veřejné finance; veřejnoprávní média; Česká televize
Název práce: Providing of public service by Czech television in context of public media management specifics in 2017 - 2020
Autor(ka) práce: Maršál, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žantovská, Irena
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis tackles efectiveness and quality of public service provided by Czech television. Goal of this thesis is to lay out possible legislative changes to improve current state of public service and reduce its costs for public finance. Thesis analyses management of public media based on its annual reports and quality of public service on example of journalistic programme Události, komentáře in the reviewed period of 2017–2020. Results of the analysis show that current form of management is non – transparent and unsustainable in the long run. Quantitative analysis of Události, komentáře demonstrates the shortcomings in outputs of Czech television. According to results of the analysis, author suggests to fund Czech television directly from state budget and to cut broadcasting of entertainment programmes. Second option is the privatization of Czech television. In this case, public service would be provided by private televisions via outsourcing. This would lead to a higher cost efectiveness and reduction of public sector.
Klíčová slova: public sector; public finance; public media; Czech television

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2021
Datum podání práce: 19. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78932/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: