Zhodnocení potenciálu glampingu a off-grid ubytování v Karlovarském kraji

Název práce: Zhodnocení potenciálu glampingu a off-grid ubytování v Karlovarském kraji
Autor(ka) práce: Koukalová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnocení potenciálu glampingu a off-grid ubytování v Karlovarském kraji. Práce přináší ucelený přehled znalostí o udržitelném cestovním ruchu v kontextu regionálního rozvoje a charakterizuje glamping a off-grid ubytování. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z hlavních odvětví, je důležité se přizpůsobovat novým trendům a aktualizovat nabídku produktů cestovního ruchu. Práce dochází k závěru, že potenciál Karlovarského kraje pro rozvoj těchto alternativních forem ubytování je vysoký. V návaznosti na to je v závěru práce uveden seznam doporučení pro Karlovarský kraj s možnostmi rozvoje glampingu a off-grid ubytování.
Klíčová slova: Glamping; Cestovní ruch; Off-grid ubytování; Udržitelný cestovní ruch; Karlovarský kraj
Název práce: Evaluation of the potential of glamping and off-grid accommodation in the Karlovy Vary region
Autor(ka) práce: Koukalová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the potential of glamping and off-grid accommodation in the Karlovy Vary region. The work provides a comprehensive overview of knowledge about sustainable tourism in the context of regional development and characterizes glamping and off-grid accommodation.Tourism is one of the main industries in the Karlovy Vary region, so it is important to adapt to new trends and update the offer of tourism products. The thesis concludes that the potential of the Karlovy Vary region for the development of these alternative forms of accommodation is high.In connection with this, the list of recommendations for the Karlovy Vary region with the possibilities of developing glamping and off-grid accommodation is given in the conclusion.
Klíčová slova: Glamping; Off-grid accommodation; Tourism; Sustainable tourism; Karlovy Vary region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2021
Datum podání práce: 19. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78880/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: