ANALÝZA PRŮBĚHU HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1997 - 2020

Název práce: ANALÝZA PRŮBĚHU HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1997 - 2020
Autor(ka) práce: Sikora, Simon
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Průběh hospodářského cyklu a dopady recesních období na ekonomiku jsou trvale aktuálními tématy. V současné době, kdy Evropa čelí energetické krizi, se stalo toto téma ještě důležitějším. Diplomová práce srovnává krize z let 1997, 2008 a 2020 v České republice. V rámci práce je vyhotoveno i srovnání použitých opatření hospodářské politiky, která byla během výkyvů hospodářského cyklu použita. Při analýze příčin jednotlivých krizí bylo zjištěno, že všechna recesní období byla způsobena exogenními šoky a v případě měnového otřesu v květnu 1997 i endogenními faktory. Kromě ekonomického útlumu měly dopady jednotlivých období zcela odlišnou povahu. Měnová krize roku 1997 vyústila v kompletní změnu dlouhodobé strategie centrální banky, kdy se upustilo od fixního měnového kurzu a bylo zavedeno inflační cílování. Nejzávažnější dopady měla koronavirová krize roku 2020, kdy v důsledku globální pandemie a související paniky došlo k omezení sociálních a ekonomických aktivit obyvatel. Koronavirová krize a související omezení způsobila největší hospodářský propad v historii ČR, nejvyšší zaznamenaný deficit státního rozpočtu a nevídaný zásah do práv a svobod občanů ČR.
Klíčová slova: hospodářský cyklus; fiskální politika; monetární politika
Název práce: ANALYSIS OF THE BUSINESS CYCLES IN THE CZECH REPUBLIC IN THE YEARS 1997–2020
Autor(ka) práce: Sikora, Simon
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Business cycle fluctuations and the impact of recessionary periods are both evergreen economic topics. Given the current energy crisis in Europe, this topic has gained even more relevancy. This thesis compares crises from years 1997, 2008 and 2020 in the Czech Republic. Essential part of this thesis is a comparison of applied economic policy, which was used to even out the business cycle fluctuations. During the research, it was found out, that all of the recessionary periods were initially caused by exogenous shocks and in the case of 1997 currency crisis the shock was accompanied by endogenous factors. With the exception of the economic downturn, the impact of each of the crises was very different in nature. The currency crisis of the 1997 caused complete change in the long-term strategy of the Czech central bank. The policy of the fixed exchange rate was abandoned for inflation targeting. The most severe impact was caused by coronavirus crisis. The global pandemic and accompanying panic resulted in the restriction of economic and social activities of the Czech citizens. The covid-19 crisis and the restrictions of this degree caused the biggest economic downturn in the history of the Czech Republic accompanied by the highest recorded state budget deficit. Furthermore, the rights and the freedoms of the Czech citizens were severely impaired.
Klíčová slova: Business Cycle; Fiscal Policy; Monetary Policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2021
Datum podání práce: 19. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76917/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: