Doplňková činnost neziskové organizace poskytující domácí, hospicovou a paliativní péči

Název práce: Doplňková činnost neziskové organizace poskytující domácí, hospicovou a paliativní péči
Autor(ka) práce: Jandová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kučera, Martin
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou neziskových organizací. Zaměřená je především na doplňkovou činnost a zdravotní ústavy. Teoretická část se v prvních kapitolách věnuje vymezení neziskových organizací a struktuře českého neziskového sektoru. Dále se zaměřuje na účetnictví neziskových organizací a rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost. V poslední části teoretické práce jsou rozebrány ústavy, blíže pak Zdravotní ústav Most k domovu a Zdravotní ústav Zdislava Veselí. V praktické části je analýza doplňkové činnosti Zdravotního ústavu Most k domovu od roku 2018 do roku 2020. Analýza se zabývá vývojem doplňkové činnosti a jejím dopadem na hospodaření Zdravotního ústavu Most k domovu v porovnání s hlavní činností.
Klíčová slova: neziskové organizace; doplňková činnost; ústavy; zdravotní ústavy
Název práce: Additional activity of a non-profit organization providing home, hospice and palliative care
Autor(ka) práce: Jandová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kučera, Martin
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the issue of non-profit organizations. It mainly focuses on additional activities and health institutions. The first chapters of the theoretical part are devoted to the definition of non-profit organizations and the structure of the Czech non-profit sector. It also focuses on the accounting of non-profit organizations and the division into the main and additional activity. In the last chapter of the theoretical part, the institutes are analysed into more details, more closely the Health Institute Most k domovu and the Health Institute Zdislava Veselí. The practical part contains an analysis of the additional activities of the Health Institute Most k domovu from 2018 to 2020. The analysis deals with the development of the additional activity and its impact on the finances of the Health Institute Most k domovu in comparison to the main activity.
Klíčová slova: Non-profit organizations; additional activity; institutes; health institutes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2022
Datum podání práce: 22. 8. 2022
Datum obhajoby: 5. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80407/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: