Přínos Assessment Centra v procesu výběru zaměstnanců pro Executive Search společnost

Název práce: Přínos Assessment Centra v procesu výběru zaměstnanců pro Executive Search společnost
Autor(ka) práce: Trúchlá, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Stoklasová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou důležitosti Assessment Centre (AC) při rozhodování o výběru kandidátů pro klienty zvolené Executive Search společnosti. Hlavním cílem práce je zanalyzovat přínos AC pro danou Executive Search společnost. Dílčími cíli jsou shrnutí teoretických poznatků, následná analýza interních dat a přiblížení průběhu AC, analýza významu AC pro klienty společnosti, analýza spokojenosti klientů s AC a analýza budoucnosti této metody pro klienty vybrané Executive Search společnosti. Jako metodologický základ pro výzkum byl použit polostrukturovaný hloubkový rozhovor s expertem na oblast Talent Managementu a dotazníkové šetření, které bylo rozesláno klientům dané společnosti. Výsledky dotazníku budou použity pro zkvalitnění poskytovaných služeb AC u vybrané Executive Search společnosti.
Klíčová slova: Recruitment; Výstup z AC; Výběrové řízení; Assessment Centre; Získávání pracovníků; Metody AC
Název práce: Benefits of Assessment Centre in the process of selecting candidates for the Executive Search company
Autor(ka) práce: Trúchlá, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Stoklasová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to discuss the importance of Assessment Centre (AC) in the decision-making process of selecting candidates for the clients of the chosen Executive Search company. The main goal of the thesis is to analyse the benefits of AC for the Executive Search company. The sub-objectives are to summarise the theoretical knowledge and then analyse the internal data and the process of AC, to analyse the importance of AC for clients of the company, to analyse the client satisfaction with AC, and to analyse the future of this method for clients of the Executive Search company. A semi-structured interview with an expert in the field of Talent Management and a questionnaire survey distributed to clients of the company were used as the methodological basis for the research. The results of the questionnaire will be used to improve the quality of AC provided by the Executive Search company.
Klíčová slova: Hiring employees; Employee selection; Assessment Centre; AC outcome; Methods used in AC; Recruitment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2021
Datum podání práce: 22. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78879/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: