Technické rezervy pojišťoven a jejich zdanění

Název práce: Technické rezervy pojišťoven a jejich zdanění
Autor(ka) práce: Lukačovičová, Regína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Vyskočil, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice technických rezerv v pojišťovnách a jejich postupnému vývoji. Detailně rozebírá způsoby tvorby technických rezerv v průběhu let a sleduje jejich přizpůsobení vývoji legislativy. Cílem práce je přiblížit technické rezervy v uceleném přehledu. První část představuje klasické účetní pojetí technických rezerv a jejich jednotlivých částí. Druhá část je věnována vývoji regulace z hlediska implementace především Solvency II, která je platná od 1. ledna 2016 pro většinu pojišťoven napříč Evropou a nedávnému uzákonění zdanění technických rezerv v České republice. Ve třetí části se krátce zabývá dopadem zdanění technických rezerv na vybrané pojišťovny.
Klíčová slova: Pojistný trh; technické rezervy; Solvency II; riziko; regulace a dohled; zdanění technických rezerv
Název práce: Technical provisions of insurance companies and their taxation
Autor(ka) práce: Lukačovičová, Regína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Vyskočil, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis is devoted to technical provisions problematics in insurance companies and their successive development. It analyses methods of creating technical provisions over the years and monitors their conformation to the development of legislation. The aim of the work is to bring the technical provisions closer in a comprehensive overview. The first part constitutes the classic accounting concept of technical provisions and their individual parts. The second part is dedicated to the development of regulation from the point of view of Solvency II that has been valid since first of January 2016 for most insurance companies across Europe and the recent enactment of the taxation of technical provisions in the Czech Republic. The third part briefly deals with the impact of taxation of technical provisions in chosen insurance companies.
Klíčová slova: Insurance market; technical provisions; Solvency II; risk; regulation and supervision; taxation of technical provisions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2021
Datum podání práce: 22. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77828/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: