Daň z robotů jako řešení negativních důsledků průmyslu 4.0

Název práce: Daň z robotů jako řešení negativních důsledků průmyslu 4.0
Autor(ka) práce: Káninská, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá návrhem zdanění průmyslových robotů v důsledku obav o negativní dopady rozsáhlé automatizace a robotizace ve firmách. V práci jsou popsány hrozby 4. průmyslové revoluce, které jsou zkoumány z hlediska reálných dopadů na trh práce, na společnost a na stát. Dále práce předkládá možná řešení zjištěných neblahých dopadů a zaměřuje se na zavedení daně z robotů. Součástí je představení existujících legislativních návrhů nové daně, definování základních konstrukčních prvků a odhad výše různých podob daně pro konkrétní firmu.
Klíčová slova: Průmysl 4.0; automatizace; robotizace; trh práce; daň z robotů
Název práce: Robot tax as a solution to the negative consequences of Industry 4.0
Autor(ka) práce: Káninská, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master‘s thesis deals with the proposal of taxation of industrial robots as a result of concerns about the negative effects of massive automation and robotization in companies. The thesis describes the threats of the 4th industrial revolution, which are examined from the perspective of real impacts on the labor market, society and our country. Subsequently, the work presents possible solutions to the identified negative effects and focuses on the proposal of a robot tax. It presents existing legislative proposals, defines the desing of the tax and estimates the amount of various forms of the tax for a specific company.
Klíčová slova: Industry 4.0; automatization; robotization; labor market; robot tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2022
Datum obhajoby: 13. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78968/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: