Význam vnitřního kontrolního systému pro statutární audit

Název práce: Význam vnitřního kontrolního systému pro statutární audit
Autor(ka) práce: Šádková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vnitřním kontrolním systémem, jeho jednotlivými komponenty z pohledu rámce COSO a auditorskými postupy, jimiž by se měl externí auditor během vykonávání zakázky řídit. Smyslem této práce je aplikovat teoretické poznatky na praktickém příkladě. Cílem mé diplomové práce je provést auditorské postupy na modelové společnosti, konkrétně na oblasti vnitřního kontrolního systému a posoudit, zda neobsahuje významné nedostatky a zda je schopný zabránit podvodům. Statutární audit je vykonán na základě doporučené metodiky vydávané samotnou Komorou auditorů České republiky. Potřebné údaje o fungování vnitřního kontrolního systému byly získány fyzickou přítomností uvnitř společnosti a na základě provedených rozhovorů s vybranými jedinci. Z výsledných zkoumání bylo zjištěno, že vnitřní kontrolní systém vybrané účetní jednotky je nastaven vhodným způsobem a auditor se na něj může v průběhu vykonávání auditorské zakázky plně spoléhat.
Klíčová slova: audit; auditorské postupy; COSO; externí audit; vnitřní kontrolní systém
Název práce: The importance of an internal control system for statutory audit
Autor(ka) práce: Šádková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the internal control system, its individual components from the point of view of the COSO framework and the audit procedures that the external auditor should follow during the execution of the contract. The purpose of this thesis is to apply theoretical knowledge on a practical example. The aim of my diploma thesis is to perform audit procedures on model company specifically on the areas of the internal control system and assess whether it does not contain significant deficiencies and whether it is able to prevent fraud. The statutory audit is performed on the basis of the recommended methodology which is issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic itself. The necessary data about the functioning of the internal control system were obtained by physical presence inside the company and on the basis of interviews with selected individuals. From the resulting investigations it was found that the internal control system of the selected accounting unit is set up in an appropriate way and the auditor can fully rely on it during the performance of the audit engagement.
Klíčová slova: external audit; auditing procedures; COSO; audit; internal control system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78156/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: