Krátkodobé hospodářsko-politické dopady epidemie SARS-CoV-2 v letech 2020 a 2021 v ČR v souvislosti s dlouhodobými náklady spojenými s opatřeními státu

Název práce: Krátkodobé hospodářsko-politické dopady epidemie SARS-CoV-2 v letech 2020 a 2021 v ČR v souvislosti s dlouhodobými náklady spojenými s opatřeními státu
Autor(ka) práce: Smolák, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je poskytnout ucelený analytický souhrn krátkodobého hospodářského vývoje na území ČR v období koronavirové epidemie a jeho komparaci se závěry vybraných makroekonomických teorií soudobého hlavního proudu ekonomie. Tyto makroekonomické teorie jsou popsány v teoretické části práce a na jejich základě jsou formulovány hypotézy pro výzkum v této práci. Důraz je zde přitom kladen zejména na teoretická východiska plynoucí z Mundell-Flemingova modelu, Okunova zákona a Phillipsovy křivky. Teoretická část práce zároveň shrnuje dosavadní výzkum (nejen) hospodářských dopadů koronavirové epidemie a politik přijatých v důsledku jejího šíření na území ČR. Praktická část práce naznačuje relevanci některých uvedených makroekonomických teorií pro prací zkoumanou časovou periodu v ČR, přičemž zde jsou potvrzeny dvě ze tří dílčích zkoumaných hypotéz v rámci Mundell-Flemingova modelu a také hypotéza vycházející z modifikované verze Phillipsovy křivky. Jednou z největších přidaných hodnot práce je také zpracovaný komplexní přehled subsidiárních a daňových opatření, která byla přijata v reakci na šíření epidemie a s ní spojených zaváděných restriktivních opatření. V neposlední řadě jsou v práci ukázána potenciální rizika z hlediska dlouhodobého ekonomického vývoje a udržitelnosti veřejných financí. Ze závěrů práce vyplývá, že pro udržitelnost dlouhodobého ekonomického růstu představuje v ČR nejvyšší rizika zejména vývoj míry inflace, a pro udržitelnost veřejných financí především rostoucí dynamika schodku státního rozpočtu a také výrazně se prohlubující schodek strukturálního salda. Naopak relativně nízká rizika s sebou do budoucna přináší struktura státního dluhu.
Klíčová slova: Phillipsova křivka; dvoutýdenní repo-sazba; fiskální opatření; dlouhodobá ekonomická rizika; udržitelnost veřejných financí; Česká republika; Mundell-Flemingův model; Okunův zákon; COVID-19
Název práce: SHORT-TERM ECONOMIC AND POLITICAL IMPACTS OF THE SARS-COV-2 EPIDEMIC IN 2020 AND 2021 IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO THE LONG-TERM COSTS ASSOCIATED WITH STATE POLICIES
Autor(ka) práce: Smolák, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to provide a comprehensive summary of the short-term economic development in the Czech Republic during the coronavirus epidemic and its comparison with the conclusions of selected macroeconomic theories of contemporary mainstream economics. These macroeconomic theories are described in the theoretical part and their partial conclusions are used to construct hypotheses whose validity is tested in the practical part of the thesis. The emphasis here is on the partial conclusions of the Mundell-Fleming model, Okun's law and the Phillips curve. The theoretical part of the thesis also summarizes the existing research on the (not only) economic impacts of the epidemic and the policies adopted because of its spread in the Czech Republic. The practical part of the thesis proves the relevance of some of the macroeconomic theories mentioned above, whereby two of the three partial hypotheses examined in the framework of the Mundell-Fleming model and a modified version of the Phillips curve are confirmed. One of the greatest added values of the thesis is also the comprehensive summary of the subsidy and fiscal measures that have been taken in response to the spread of the epidemic and the associated restrictive measures introduced. Finally, the thesis shows the potential risks in terms of long-term economic development and sustainability of public finances. The thesis shows that the highest risks to the sustainability of long-term economic growth in the Czech Republic are posed by the inflation rate, and to the sustainability of public finances by the growing dynamics of the state budget deficit and the widening structural deficit. On the other hand, the structure of government debt poses relatively low risks for the future.
Klíčová slova: sustainability of public finances; COVID-19; Phillips curve; two-week repo rate; long-term economic risks; Czech Republic; Mundell-Fleming model; Okun's law; fiscal measures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2021
Datum podání práce: 29. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76291/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: