Změna spotřebitelského chování na venkově v Pákistánu související s covidem

Název práce: Covid-related change in consumer behavior in rural Pakistan
Autor(ka) práce: Riaz, Muhammad Usman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The present study investigates the impact of COVID-19 on consumers' changing way of life and buying behavior based on their socio-economic backgrounds in rural areas of Pakistan. Unprecedented difficulties brought on by COVID-19 demand regional and international cooperation for their mitigation. Populations that are poor and marginalized are more susceptible to the pandemic's physical, social, and economic repercussions. Consumer behavior consists of 4 factors: Cultural, Social, Personal, and Psychological. In this study, we focus on the Psychological, Social, and Personal factors. The study was divided into a theory part and a findings/analysis part. The theory part discusses the factors affecting purchase decisions and consumer behavior during the pandemic. The findings and analysis part consists of general findings from the interviews collected and its subsequent analysis. A series of open-ended interviews were conducted with a total of 15 respondents belonging to rural areas of Pakistan in order to fully capitalize and analyze the impact of Covid-19 on consumers' affordability, lifestyle, health awareness, and how these effects influenced their buying behavior. The result of the study indicates that Personal, Psychological, Social and Cultural factors did have an effect on the consumer behavior of rural inhabitants. Furthermore, the study offers managers with valuable information on what kind of product substitutions might be feasible in the rural market during a pandemic.
Klíčová slova: Consumer Behavior; Covid-19; Pakistan
Název práce: Změna spotřebitelského chování na venkově v Pákistánu související s covidem
Autor(ka) práce: Riaz, Muhammad Usman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato studie zkoumá dopad COVID-19 na měnící se způsob života a nákupní chování spotřebitelů na základě jejich socioekonomického prostředí ve venkovských oblastech Pákistánu. Bezprecedentní potíže způsobené COVID-19 vyžadují regionální a mezinárodní spolupráci pro jejich zmírnění. Populace, které jsou chudé a marginalizované, jsou náchylnější k fyzickým, sociálním a ekonomickým dopadům pandemie. Spotřebitelské chování se skládá ze 4 faktorů: kulturního, sociálního, osobního a psychologického. V této studii se zaměřujeme na psychologické, sociální a osobní faktory. Studie byla rozdělena na část teoretickou a část zjištění/analýzu. Teoretická část pojednává o faktorech ovlivňujících nákupní rozhodování a chování spotřebitelů během pandemie. Zjišťovací a analytická část se skládá z obecných poznatků ze shromážděných rozhovorů a jejich následné analýzy. Byla provedena série otevřených rozhovorů s celkem 15 respondenty z venkovských oblastí Pákistánu s cílem plně využít a analyzovat dopad Covid-19 na cenovou dostupnost, životní styl, zdravotní povědomí spotřebitelů a na to, jak tyto účinky ovlivnily jejich nákupní chování. Výsledek studie naznačuje, že osobní, psychologické, sociální a kulturní faktory měly vliv na spotřebitelské chování venkovských obyvatel. Kromě toho studie nabízí manažerům cenné informace o tom, jaké náhrady produktů by mohly být na venkovském trhu během pandemie proveditelné.
Klíčová slova: Spotřebitelské chování; Covid-19; Pákistán

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79286/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: