Dopady prvních vln „koronavirové krize“ na výdajovou část rozpočtu obcí v ČR

Název práce: Dopady prvních vln „koronavirové krize“ na výdajovou část rozpočtu obcí v ČR
Autor(ka) práce: Křištová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Čáp, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zjistit na jaké výdaje měly dopad první vlny „koronavirové krize“. V tomto případě to znamená zjistit, zda a také kolik výdajů obcí ČR překonalo svým finančním růstem vývoj celkových výdajů obcí v pandemických letech a může se u nich tedy předpokládat, že je ovlivnila pandemie ať už přímo či nepřímo. Dále pak i zjistit, kolik a jaké výdaje obcí ČR měly pozitivní přímý korelační vztah k počtu pozitivně otestovaných na covid – 19 a my tak u nich můžeme konstatovat, že jsou prvními vlnami pandemie ovlivněny přímo. Téma pandemie způsobené onemocněním SARS-CoV-2 a jejích dopadů na všechny aspekty společnosti je v dnešních dnech stále aktuální. Z výsledků vzešlých z této práce vyplývá, že první vlny pandemie výdaje obcí sice ovlivnily (a to 3 výdaje přímo a 6 výdajů nepřímo), ovšem při srovnání počtu a objemu těchto financí s ostatními výdaji se jedná o malý podíl. V teoretické části jsou nejprve uvedeny teorie, které tvoří teoretický podklad pro celou práci, především se jedná o teorii fiskálního federalismu. Dále jsou teorie rozvedeny a zasazeny do situace ČR a pandemické krize. Teoretická část se také věnuje obcím a problematice týkající se jejich financování a hospodaření. Jako další je vysvětlena Vyhláška o rozpočtové skladbě a v teoretické části máme uvedeny i poznatky shrnující průběh pandemie covid – 19. V praktické část je nejprve sestaven vlastní postup, podle kterého je v praktické části postupováno ke splnění cílů práce, tj. zjištění výdajů obcí, které pandemie ovlivnila. V tomto postupu jsou vydefinované i 3 podmínky, při jejichž splnění (alespoň 2/3) můžeme konstatovat, že výdaj byl pandemií ovlivněn. Tento vlastní postup včetně vydefinování podmínek a sestavení doporučení pro další situace lze považovat i za přidanou hodnotu této práce. Z výsledků vyplývá, že ze 33 zkoumaných výdajů obcí ČR vybraných z druhového i odvětvového třídění příjmů a výdajů rozpočtové skladby jich bylo 9 ovlivněno pandemií (splnily alespoň 2 ze 3 zmíněných podmínek). Z dalších provedených analýz vychází, že 3 z těchto výdajů byly přímo ovlivněny pandemií. Jedná se o výdaje obcí ČR na ochranné pomůcky, dále pak na léky a zdravotnický materiál a výdaje na ochranu obyvatelstva. Zbylých šest výdajů bylo pandemií ovlivněno pandemií nepřímo. Jedná se o výdaje na podporu podnikání, zdravotnickou záchranou službu, lékárenskou službu, státní správu v oblasti hospod. opatření, hygienickou službu, ochranu veřejného zdraví a ostatní nemocnice.
Klíčová slova: pandemie; hospodaření; výdaje; covid-19; obec
Název práce: IMPACTS OF THE FIRST WAVES OF THE "CORONAVIRUS CRISIS" ON THE SPENDING PART OF THE MUNICIPAL BUDGETS IN THE CZECH REPUBLIC
Autor(ka) práce: Křištová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Čáp, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the effects of the pandemic on the expenses of the municipalities of the Czech Republic. The goal is to find out what expenses have increased due to the pandemic. Furthermore, the work will determine the correlation relationship between expenses and the covid-19 pandemic. In the case of a positive correlation relationship, we will state the direct relationship of the pandemic to the expenses. The topic of the SARS-CoV-2 pandemic and its effects on all aspects of society is still relevant. The results of this work show that “the first waves” of the pandemic have an effect of municipal expenses (and up to 3 expenses directly and 6 expenses indirectly). The theoretical part of the diploma presents the theories that form the theoretical basis for the entire work, primarily the theory of fiscal federalism. Furthermore, the theories are elaborated and placed in the situation of the Czech Republic and the pandemic crisis. In addition to that, the theoretical part is devoted to municipalities and issues related to their financing and management. Next, the Decree on Budget Composition is explained. Also there, we present summarizing the course of the covid-19 pandemic. In the practical part is created an own methodology. This methodology makes it possible to find out which municipal expenses are affected by the pandemic. Also in this procedure, are defined three conditions. If at least two of this three conditions are met, we can state that the expenditure was affected by the pandemic. Just this is the great benefit of this thesis. The results show that 9 of the 33 examined expenditures of Czech municipalities were affected by the pandemic (they met at least 2 of the 3 mentioned conditions). Further analyzes show that 3 of these expenses were affected by the pandemic directly. These are expenses of municipalities of the Czech Republic: for protective equipment, medicines and medical equipment and expenses for the protection of the population. Another six expenses were indirectly affected by the pandemic. These are expenses for: business support, medical rescue service, pharmacy service, support of businesses, hygiene service, public health protection and other hospitals.
Klíčová slova: expenses; covid – 19; management of municipalities; pandemic; municipality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2022
Datum podání práce: 25. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79220/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: