Účetní a daňové souvislosti přeměn

Název práce: Účetní a daňové souvislosti přeměn
Autor(ka) práce: Zhupanyn, Hanna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Jáchym
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce jsou fúze a rozdělení obchodních společností uskutečněné na území České republiky. Velký důraz je kladen na přeměny za účasti společností s ručením omezeným a akciových společností. Teoretická část práce poskytuje základní přehled právní, účetní a daňové úpravy fúzí a rozdělení. Právní a účetní úprava vychází ze zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele. Daňová problematika je zaměřena na daňové motivy přeměn, možnosti využití daňových výhod ze spojení osob a zneužití daňového práva. Praktická část spočívá v analýze vybraného vzorku přeměn realizovaných v roce 2019. Základní kritéria pro analýzu navazují na právní a účetní výklad s cílem vyhodnotit, jak jsou teoretické poznatky aplikovány v praxi.
Klíčová slova: Fúze; Rozdělení; Rozhodný den; Oceňovací rozdíl; Přeměny obchodních korporací; Goodwill; Daňové souvislosti
Název práce: Accounting and tax context of transformations
Autor(ka) práce: Zhupanyn, Hanna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Jáchym
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this diploma thesis is the merger and spin-offs of business companies carried out in the Czech Republic. Great emphasis is placed on transformations with the participation of limited liability companies and joint stock companies. The theoretical part of the thesis provides a basic overview of the legal, accounting and tax treatment of mergers and spin-offs. Legal and accounting regulations are based on Act No. 125/2008 Coll. on transformations of commercial companies and cooperatives, Act No. 563/1991 Coll., on accounting and Decree No. 500/2002 Coll., for entrepreneurs. The tax issue is focused on the tax motives of transformations, the possibility of using tax benefits from the association of persons and the abuse of tax law. The practical part consists in the analysis of a selected sample of transformations implemented in 2019. The basic criteria for the analysis are based on legal and accounting interpretation with the aim of evaluating how theoretical knowledge is applied in practice.
Klíčová slova: Effective date; Valuation difference; Goodwill; Tax issues; Transformations of business corporations; Mergers; Spin-offs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2021
Datum podání práce: 5. 9. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79124/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: