Volby a volební zákony v ČR

Název práce: Volby a volební zákony v ČR
Autor(ka) práce: Pekárek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavní cílem této práce je souhrnné poznání aktuálních volebních systémů a analýza jejich využití především pak v regionálním kontextu, tedy při změně typu regionů z hlediska jejich velikost. Práce se věnuje dané problematice a zkoumá zjištěné skutečnosti z hlediska teoretických poznatků a základních principů voleb a demokracie obecně. V práci je porovnána volební účast v celostátních volbách od vzniku samostatné ČR, kde je poměrně jasně vidět rozdělení voleb do třech kategorií. Práce dále porovnává dva dosud používané a nejvíce rozšířené systémy v kontextu posledních dvou voleb do Poslanecké sněmovny. Z výzkumu vyplývá, že nastavení velikosti regionu má, i při nezměněném volebním systému, naprosto zásadní roli ve výsledcích voleb – především pak voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Při velmi špatném nastavení pak jen málo záleží na vůli jednotlivých voličů, především v malých regionech a zásadní pro výsledek je právě systém. Bylo zjištěno, že pokud má být zachován princip rovnost voleb v co největší míře, je třeba přistoupit ke změnám v používaném regionálním členění ze současně používaného NUTS 3 alespoň na regiony soudržnosti NUTS 2, které jsou ze své definice lépe komparovatelné a nevytváří se tak v procesu přepočtu na mandáty tak výrazné rozdíly. Nejlepší výsledky pak přináší systém jednoho volebního obvodu, jako například na Slovensku, kde se rovnost jednotlivých hlasů blíží absolutní rovnosti, a navíc jsou zde odstraněny regionální rozdíly – nezáleží tudíž na regionálním umístění voliče. Dochází však k odtržení voliče od daného regionu a přetrhává regionální vazby kvůli nutnému vzniku celostátních kandidátních listin. Navržené řešení při používání regionálního členění NUTS 2 tak přináší možný kompromis. Záleží však na vůli politiků samotných, sdružených v zákonodárném sboru, s jakými změnami a zda vůbec přijdou a budou aplikovat.
Klíčová slova: regionální členění voleb; Volby; Volební systém; volební zákon; rovnost volebího práva
Název práce: Elections and electoral laws in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Pekárek, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is a comprehensive knowledge of current electoral systems and an analysis of their use, especially in the regional context, i.e. when changing the type of regions in terms of their size. The thesis deals with the given issue and examines the established facts from the point of view of theoretical knowledge and basic principles of elections and democracy in general. The thesis compares voter turnout in national elections since the creation of the independent Czech Republic, where the division of elections into three categories can be seen relatively clearly. The thesis further compares the two systems used so far and the most widespread in the context of the last two elections to the Chamber of Deputies. The research shows that the setting of the size of the region, even with the unchanged electoral system, has an absolutely essential role in the results of the elections - especially the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic. With a very bad setup, the will of individual voters matters little, especially in small regions, and the system is crucial for the result. It was found that if the principle of electoral equality is to be preserved to the greatest extent possible, it is necessary to proceed with changes in the used regional division from the currently used NUTS 3 to at least NUTS 2 cohesion regions, which by definition are better comparable and are not created in the process I will convert such significant differences into mandates. The best results are achieved by a single electoral district system, such as in Slovakia, where the equality of individual votes is close to absolute equality, and regional differences are eliminated here - so the regional location of the voter does not matter. However, the voter is separated from the given region and regional ties are broken due to the necessary creation of national candidate lists. The proposed solution when using the NUTS 2 regional division thus brings a possible compromise. However, it depends on the will of the politicians themselves, united in the legislature, with what changes and whether they will come and apply them at all.
Klíčová slova: Elections; electoral system; regional division of elections; electoral law; equal right to vote

Informace o studiu

Studijní program / obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 4. 2022
Datum podání práce: 6. 9. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80520/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: