Kritické zhodnocení funkčnosti procesu strategického plánování ve vybraných menších městských částech hlavního města Prahy

Název práce: Kritické zhodnocení funkčnosti procesu strategického plánování ve vybraných menších městských částech hlavního města Prahy
Autor(ka) práce: Křivánková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čáp, Vilém
Oponenti práce: Moudrý, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá kritickým zhodnocením funkčnosti procesu strategického plánování v malých pražských městských částech (tedy mimo městské části Praha 1-22). Praktická část je vytvořena převážně z komparace informací, které byly získány z řízených rozhovorů na čtyřech malých pražských městských částech. Z rozhovorů vyplývá, že všechny oslovené městské části považují, pro malé městské části, určitou podobu strategického plánu za potřebnou, ale vidí v něm i možná negativa a problémy – finanční náročnost, špatně poskládané priority, zařazení nesplnitelných projektů, nedostatek zdrojů a další. Výsledky výzkumu ukazují, že míra funkčnosti procesu strategického plánování není u všech zvolených městských částí stejná a že je důležité, aby při vytváření a plnění strategických plánů byla dodržována určitá pravidla. MČ Kunratice a MČ Dolní Počernice, mají strategický plán, který se jim, dle jejich slov, daří naplňovat. Obě městské části však udělaly několik chyb při jeho vytváření, které by zásadně mohly ovlivnit jeho využitelnost – při vymýšlení projektových záměrů nebylo počítáno s vazbami na územní plán, minimální participace občanů při tvorbě plánu, nebyla stanovena osoba, která by vyvozovala následky při neuskutečňování projektů atd. MČ Libuš nemá strategický plán, ale měla ho v minulosti. Narozdíl od předchozích dvou městských částí, se jí však, z finančních důvodů, nepodařilo naplňovat aktivity ze strategického plánu, i přes jeho poměrně kvalitní zpracování. MČ Čakovice má proces strategického plánování řešený jiným způsobem, než přímo zpracováním strategického plánu (který nikdy neměla) - dle rozhovoru jim tato forma vyhovuje, i když není tolik efektivní, jako kompletní strategický plán. Pro minimalizaci negativ v procesu strategického plánování jsou v praktické části předložena a okomentována následující doporučení: strategický plán by se měl stát zákonně vynutitelným dokumentem, na tvorbě plánu by se měla podílet skupina expertů společně s občany, při vymýšlení projektových záměrů by měly být k dispozici aktuální statistiky a územní plán, vybraná osoba by měla dohlížet na plnění strategického plánu, na vybrané období (max. 2 roky) by se měl stanovit jen určitý počet projektů, který bude zařazen to tzv. akčního plánu a bude odpovídat aktuálním možnostem, plán by měl být vytvářen pouze na jedno volební období, určitá participace občanů a jiné.
Klíčová slova: strategické plánování; městská část; strategický plán rozvoje; hlavní město Praha
Název práce: Critical evaluation of the functionality of the strategic planning process in selected smaller city districts of the capital city of Prague
Autor(ka) práce: Křivánková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čáp, Vilém
Oponenti práce: Moudrý, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelory work is dealing with critical valorization of function of the process of strategic planning in small city districts in Prague (excluding districts 1-22). The practical part is made mostly from comparation of informations that were acquired from operated interviews in 4, small Prague city districts. From the interviews is clear that every adressed city district considers, for small districts, a certain form of strategic as a needed one, but there are some clear complications and negatives such as financial severity, afoul made priorities, filing of unrealizable projects, not enough sources etc. The results of the research show that a degree of functionality of the process of strategic planning isn’t in every chosen city districts the same and that it’s important for keeping some rules while making and fulfilling the plans. City Districts of Kunratice and Dolní Počernice have a strategic plan that they, by their own words are succesfully fulfilling. Although both of the City Districts made a several mistakes while making the plan that could crucially change it’s usefulness–while excogitationing the project meanings, the binding with territory plan were not thought of. A minimum of participation of the citizens while making the plan, there wasn’t established person that would draw the consequenses while not establishing projects etc. City District of Libuš doesn’t have a strategic plan, however, it had one in the past. Apart from the other districts it couldn’t fulfill the activities of the strategic plans because of financial reasons even though it was it was relatively well made. City District of Čakovice has a process of strategic planning solutioned in a different method (that it never had) – from the interview it seemed that they are satisfied with this form of plane ven though it’s not that efective as a complete strategic plan. For minimalizations of the negatives of the strategic plan process are practical parts submited and commented following suggestions: a strategic plan should be made a legally enforceable document, there should be a group of experts working on the projects together wirh the citizens, while making the projects intetions, current statistics and area plan should be available, a chozen person should tutor the making of the strategic plan, for the selected period (max. 2 years), only a certain number of projects should be determined, which will be included in the so-called action plan and will correspond to the current possibilities, a plan shoulld be made for only one election period, a certain participation of the citizens and so on.
Klíčová slova: city district; strategic development plan; capital city of Prague; strategic planning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2022
Datum podání práce: 6. 9. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80448/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: