Návrh postupu pro rozhodování o kvazi-ekvivalentních konceptech při tvorbě ontologií

Název práce: Návrh postupu pro rozhodování o kvazi-ekvivalentních konceptech při tvorbě ontologií
Autor(ka) práce: Kortoshkina, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Oponenti práce: Vacura, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce jsou kvazi-ekvivalentní koncepty, které se mohou vyskytnout při vytváření ontologie. Cílem této práce je seznámit se s předchozím výzkumem problému kvazi-ekvivalentních konceptů, seznámit se s teorií osobních konstruktů, technikou repertoárových tabulek a ETS, aby bylo možné na základě této teorie navrhnout postup pro rozhodování o kvazi-ekvivalentních konceptech při tvorbě ontologií. Demonstrace navrhovaného postupu musí být provedena na předem shromážděných příkladech kvazi-ekvivalentních konceptů z reálně existujících ontologií. Teoretická část práce uvádí do základních pojmů z oblastí dotčených v diplomové práci. Následně podrobně prozkoumává články z různých oblastí, které byly nezbytným podkladem pro psaní diplomové práce. V praktické části práce jsou shromážděny příklady kvazi-ekvivalentních konceptů z reálně existujících ontologií. Na základě studované teorie a zkušeností odborníků z různých oblastí je navržen a popsán dialog systému s uživatelem, v důsledku čehož systém nabízí řešení pro použití konkrétních kvazi-ekvivalentních konceptů.
Klíčová slova: Kvazi-ekvivalence; Ontologie; Sémantický web; Linked Data; LOV
Název práce: Proposal for a procedure for deciding on quasi-equivalent concepts in the creation of ontologies
Autor(ka) práce: Kortoshkina, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Oponenti práce: Vacura, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the thesis is quasi-equivalent concepts that can occur when creating an ontology. The aim of this thesis is to get acquainted with the previous research on the problem of quasi-equivalent concepts, to get acquainted with the theory of personal constructs, the technique of repertory grids and ETS, in order to propose on the basis of this theory a procedure for deciding on quasi-equivalent concepts in the formation of ontologies. Demonstration of the proposed procedure must be carried out on pre-collected examples of quasi-equivalent concepts from real-life ontologies. The theoretical part of the thesis introduces into the basic concepts of the areas covered in the thesis. Subsequently, he examines in detail articles from various areas that were necessary for writing a thesis. In the practical part of the work, examples of quasi-equivalent concepts from real-life ontologies are collected. Based on the studied theory and the experience of specialists from various fields, the design of the system's dialogue with the user is proposed and described, as a result of which the system offers solutions for the use of specific quasi-equivalent concepts.
Klíčová slova: Quasi-equivalence; Linked Data; Semantic web; Ontology; LOV

Informace o studiu

Studijní program / obor: Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2022
Datum podání práce: 1. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80362/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: