Zestátnění uhelných drah v Československu 1918 - 1925

Název práce: Zestátnění uhelných drah v Československu 1918 - 1925
Autor(ka) práce: Ječný, Radim
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Oponenti práce: Jakubec, Ivan; Novotný, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dizertační práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty postupného zestátnění železniční sítě a vytvořením jednotné státem vlastněné unitární železnice v Československu v letech 1918–1925, a to na konkrétním případu tzv. uhelných drah (Buštěhradská, Ústecko-Teplická). Teoretická část se zabývá českým ekonomickým myšlením ve vztahu k výstavbě a vlastnictví železnic od poloviny 19. století do počátku 20. století, kdy byla železniční síť tak jak funguje doposud, vybudována. Dějiny vztahu státu a železnice prošly několika etapami, kdy se střídal přístup státu k vlastnictví a provozu železnic. Od privátních počátků od 30. let 19. století, přes první státní dráhy (1841–1848), následnou privatizaci (1855) a pouze nepřímou podporou státu. Od poslední třetiny 19. století pak definitivně zvítězila idea státní železnice. Zvláštním případem železničních společností byly tzv. uhelné dráhy. Tyto železniční společnosti byly vybodovány primárně za účelem ziskové přepravy uhlí. Práce analyzuje jejich vývoj, včetně majetkového propojení s uhelnými společnostmi. Po roce 1918 zvítězila idea unitárních státních železnic, a i uhelné dráhy byly postátněny. Práce na základě archivních materiálů detailně popisuje zestátnění Ústecko-teplické a Buštěhradské dráhy. Studie se podrobně věnuje soudobým diskusím, včetně návaznosti na tehdejší ekonomické školy.
Klíčová slova: dějiny železnice; liberalizace železnice; financování železnic; dějiny uhelné těžby; Buštěhradská dráha; dějiny českého ekonomického myšlení; státní doly; Ústecko-teplická dráha
Název práce: Nationalization of Coal Railways in Czechoslovakia
Autor(ka) práce: Ječný, Radim
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Oponenti práce: Jakubec, Ivan; Novotný, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This doctoral thesis analyses theoretical and practical aspects of gradual nationalization of railway network and establishment of integrated state-owned unitary railways in Czechoslovakia in the years of 1918 – 1925 – following the specific example of so-called coal railways (Bustehrad Coal Railway, Usti-Teplice Coal Railway). Theoretical part of the work examines Czech economic thought in relationship to construction and ownership of railways. This thinking is followed from the half of the 19th century to the beginning of 20th century, when the railway network was constructed in the shape as it functions until today. The history of relationship between the state and the railways went through several stages, when the approach of state to running and ownership of railways was changing. Starting with private beginnings from the 30ties of the 19th century, being followed by period of first state railways (1841-1848) until privatization (1855) and indirect state support. The idea of state-owned railways then won in the last third of the 19th century. Specific example of railway companies were the coal railways. These railway companies were established primarily for the purpose of profit-making coal transport. This thesis examines their development together with property interconnection to coal companies. The idea of unitary state railways definitely won after 1918 and even coal railways were put under state control. The thesis describes in detail the nationalization of the Bustehrad and Usti-Teplice coal railways, using archive materials. This study also follows elaborately the contemporary discussions of the era and their connection to schools of economic thought of the time.
Klíčová slova: railway financing; state mines; history of railways; liberalization of railways; history of Czech economic thought; history of coal mining; Bustehrader Eisenbahn; Aussig-Teplitzer Eisnebahn

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2015
Datum podání práce: 1. 12. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55280/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: