Návrh automatizace QA kontrol ve vybraném CI/CD nástroji

Název práce: Návrh automatizace QA kontrol ve vybraném CI/CD nástroji
Autor(ka) práce: Hanuš, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Hauenblas, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá automatizací QA kontrol release balíčků v rámci vybraného CI/CD nástroje. Cílem práce bylo navrhnout automatické testy s účelem zkrátit dobu QA kontrol a zvýšit kvalitu nasazovaných balíčků, díky čemuž by se snížily náklady na provoz a zvýšila by se spolehlivost release managementu zákazníka. Pro naplnění hlavního cíle byly stanoveny dílčí cíle. K jejich dosažení byla vypracována rešerše oblastí automatického testování, CI/CD nástrojů a datové kvality, na jejichž základě byla vypracována kapitola zabývající se seznámením se s pojmy, které jsou v diplomové práci obsaženy. Dále byla provedena analýza současného stavu CI/CD nástroje TAT a analýza požadavků na zlepšení testování release balíčků. V praktické části byly navrženy automatické testy QA kontrol a byla ověřena jejich funkčnost na testovacích release balíčcích. V závěru práce bylo vyhodnoceno dosažení hlavního i dílčích cílů a byly formulovány doporučené kroky při případné implementaci navrženého řešení.
Klíčová slova: automatické testování; business intelligence; CI/CD; datová kvalita; kontinuální integrace; kontinuální nasazení
Název práce: Design of automated QA checks in selected CI/CD tool
Autor(ka) práce: Hanuš, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Hauenblas, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the automation of QA checks of release packages within the selected CI/CD tool. The goal of the thesis was to design automatic tests with the purpose of reducing the time of QA checks and increasing the quality of the deployed packages, thanks to which the costs of operation would be reduced and the reliability of the customer’s release management would be increased. To fulfil the main goal, sub-goals were set. In order to achieve them, research was carried out in the areas of automatic testing, CI/CD tools and data quality, on the basis of which a chapter dealing with familiarization with the concepts contained in the diploma thesis was developed. Furthermore, an analysis of the current state of the CI/CD tool TAT and an analysis of the requirements for improving the testing of release packages was performed. In the practical part, automatic tests of QA controls were designed and their functionality was verified on test release packages. At the end of the work, the achievement of the main goal and sub-goals was evaluated and recommended steps were formulated for the possible implementation of the proposed solution.
Klíčová slova: continuous integration; continuous deployment; CI/CD; data quality; business intelligence; automated testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2022
Datum podání práce: 4. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: