Podniková metadata

Název práce: Enterprise metadata
Autor(ka) práce: Timofeeva, Irina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Musil, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master’s thesis is focused on the task of managing enterprise data and metadata. The main goal of the thesis is to find a way to make working with data and metadata more convenient and faster for employees of the AllGames company. The theoretical part introduces terms such as data, data models and data quality. After that, the issue of metadata definition is presented, as well as metadata contexts and types. In the next theoretical chapter, Jobs-to-be-Done theory is described. The chapter also describes JTBD core tenets and principles. In the practical part, the AllGames company is introduced. Information about the company is discussed such as the current situation with data and metadata, the understanding of metadata, metadata structure. The current solution used in the company is also presented. Jobs-to-be-Done research was conducted to determine what should be done to improve the user experience when working with data. Then the final JTBD matrix was created based on insights from the research. In the end, requirements for the new version of the tool were created based on the JTBD research. The main benefit of the work is the practical application of the acquired theoretical knowledge to existing problems related to working with data in a real company.
Klíčová slova: Metadata; Jobs-to-be-Done; Data management; Data models; Data quality; JTBD
Název práce: Podniková metadata
Autor(ka) práce: Timofeeva, Irina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Musil, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na úlohu správy podnikových dat a metadat. Hlavním cílem práce je najít způsob, jak zpříjemnit a zrychlit práci s daty a metadaty zaměstnancům společnosti AllGames. V teoretické části jsou uvedeny pojmy jako data, datové modely a kvalita dat. Poté je představena problematika definice metadat, kontexty a typy metadat. V další teoretické kapitole je popsána teorie Jobs-to-be-Done (dále jen jako JTBD). Tato kapitola také popisuje základní principy JTBD. V praktické části je představena společnost AllGames. Je zde popsaná současná situace ve společnosti, její data a metadata, chápání metadat i struktura metadat. Současně je zde prezentováno aktuální řešení používané ve společnosti. V rámci této práce byl proveden výzkum Jobs-to-be-Done s cílem určit, co by se mělo udělat pro zlepšení uživatelské zkušenosti při práci s daty. Poté byla na základě poznatků z výzkumu vytvořena konečná matice JTBD. Součástí výstupů této práce je souhrn výsledků výzkumu JTBD a seznam požadavků na novou verzi nástroje. Hlavním přínosem práce je praktická aplikace získaných teoretických znalostí na existující problémy související s prací s daty v reálné firmě.
Klíčová slova: JTBD; Správa dat; Metadata; Datové modely; Kvalita dat; Jobs-to-be-Done

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2020
Datum podání práce: 4. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75082/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: