Vývoj aplikace pro měření přínosu marketingového oddělení v rámci Big Data platformy

Název práce: Vývoj aplikace pro měření přínosu marketingového oddělení v rámci Big Data platformy
Autor(ka) práce: Adam, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smolníková, Markéta
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá určením finančního přínosu marketingového oddělení telekomunikační společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pomocí aplikace automaticky napočítávající strategickou kontrolku zákaznické báze. Za tímto účelem práce popisuje postup při tvorbě aplikace a představuje způsob integrace této aplikace do Big Data platformy zmíněné společnosti. Za účelem sledování přínosnosti se aplikace stará o vytváření strategické kontrolní skupiny, která vymezuje bázi zákazníků, na které není cílena proaktivní marketingové komunikace. To umožňuje sledování přínosu proaktivní marketingové komunikace. Za tímto účelem byl kromě aplikace vytvořen také reporting, který tuto přínosnost nad daty z aplikace počítá, graficky vizualizuje a umožňuje vedení společnosti činit strategická rozhodnutí na základě informací z reportu získaných. Aplikace i reporting byl v rámci této práce plně automatizován. Pro naplnění těchto cílů bylo potřeba posbírat požadavky zadavatele, zmapovat architekturu současného systému a navrhnout vlastní architekturu aplikace, přičemž práce nabízí vhled do jednotlivých prvků této architektury. Architekturu bylo následně nutné převést v praktické části do funkční aplikace, která se stará o zpracování dat a jejich distribuci do systému pro marketingovou komunikaci a do nástroje pro reporting. Řešení je následně validováno jak z hlediska technického, tak businessového ve spolupráci se zadavateli. V závěru je pak vedena diskuze s interpretovanými výsledky získaných v rámci vypracovaného reportingového řešení.
Klíčová slova: Strategická kontrolka; Big Data; automatizace
Název práce: Application Development for Measuring the Contribution of the Marketing Department within the Big Data Platform
Autor(ka) práce: Adam, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smolníková, Markéta
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the determination of the financial benefit of the marketing department of the telecommunications company Vodafone Czech Republic a.s. using an application that automatically calculates the strategic customer base check group. For this purpose, the thesis describes the procedure for creating an application and introduces a way of integrating this application into the company's big data platform. In order to monitor the benefits, the application takes care of creating a strategic check group that defines a customer base that is not targeted by proactive marketing communication. This makes it possible to track the benefits of proactive marketing communication. For this purpose, in addition to the application, a report was also created, which calculates this benefit using data from the application, graphically visualizes it and allows the company's management to make strategic decisions based on the information obtained from the report. Applications and reporting were fully automated as part of this work. To meet these goals, it was necessary to collect the stakeholder requirements, map the architecture of the current system and design its own application architecture. This thesis offers an insight into the individual elements of this architecture. It was necessary to convert the architecture in the practical part into a functional application that takes care of both data processing and data distribution to the marketing communication system and the reporting tool. The solution is then validated both from the technical and business point of view together with the contracting authorities. In conclusion, there is a discussion on the interpreted results that were found in the thesis.
Klíčová slova: Strategic check group; automatization; Big Data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data a analytika pro business
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2022
Datum podání práce: 5. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79676/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: