CSR v hazardnom priemysle

Název práce: CSR v hazardnom priemysle
Autor(ka) práce: Kluková, Klaudia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je identifikovať, do akej miery sú CSR aktivity spoločností v hazardnom priemysle pre ľudí dôveryhodné. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je teoretická časť, ktorá sa zaoberá historickým vývojom CSR, vymedzením pojmu hazardných hier, dopadmi hazardného priemyslu a definovaním dôveryhodnosti. Druhá kapitola definuje ciele a metodológiu práce. Nasledujúca kapitola analyzuje dáta, ktoré sme získali z kvalitatívneho výskumu. Štvrtá kapitola je diskusia, po ktorej nasleduje záver.
Klíčová slova: CSR; hazardný priemysel; dôveryhodnosť
Název práce: CSR v hazardnom priemysle
Autor(ka) práce: Kluková, Klaudia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je identifikovat, do jaké míry jsou CSR aktivity společností v hazardním průmyslu pro lidi důvěryhodné. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je teoretická část, která se zabývá historickým vývojem CSR, vymezením pojmu hazardních her, dopady hazardního průmyslu a definováním důvěryhodnosti. Druhá kapitola definuje cíle a metodologii práce. Následující kapitola analyzuje data, která jsme získali z kvalitativního výzkumu. Čtvrtá kapitola je diskuse, po které následuje závěr.
Klíčová slova: CSR; hazardní průmysl; důvěryhodnost
Název práce: CSR in the gambling industry
Autor(ka) práce: Kluková, Klaudia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The goal of my diploma thesis is to identify to what extent are the CSR activities of companies in gambling industry credible for people. Thesis is divided into four chapters. The first chapter is a theoretical part that deals with the historical development of CSR, the definition of the term gambling, the effects of the gambling industry on health and the definition of credibility. The second chapter defines the objectives and methodology of the thesis. The following chapter analyzes the data that came out of the qualitative research. The fourth chapter is a discussion followed by a conclusion.
Klíčová slova: gambling industry; credibility; CSR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2021
Datum podání práce: 5. 12. 2022
Datum obhajoby: 13. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79118/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: