Návrh architektury pro zpracování a reporting proudových dat polygrafické výroby

Název práce: Návrh architektury pro zpracování a reporting proudových dat polygrafické výroby
Autor(ka) práce: Zelinka, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V souvislosti s neustálým rozvojem technologií, internetu a digitalizace, jež se postupně dotýká prakticky všech průmyslových odvětví, je dnes produkováno velké množství dat, která lze zpracovávat, ukládat, analyzovat a příslušně na ně reagovat. Hlavním cílem této diplomové práce je návrh architektury pro zpracování a reporting proudových dat polygrafické výroby. Správná funkčnost výrobních strojů je v tiskařském provozu naprosto nezbytná a jsou na ní závislé veškeré další procesy. Z tohoto důvodu je vhodné mít o stavu strojů nepřetržitý přehled a v případě hrozícího rizika včas příslušně zareagovat. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část přináší stručný vhled do oblasti polygrafického průmyslu a specifik jeho řízení. Druhá část je věnována problematice zpracování proudových dat včetně přehledu aktuálně dostupných frameworků a platforem. Poslední, třetí, část představuje výběr jedné z dostupných platforem, analýzu jejich možností pro zpracování proudových dat a vlastní návrh architektury řešení, zohledňující veškeré funkční požadavky zadavatelské společnosti. Přesto, že je architektura navržena pro konkrétní polygrafickou společnost a za účelem vyřešení jejích specifických požadavků, je postavena natolik univerzálně, že může sloužit jako inspirace pro zpracování proudových dat rovněž v rámci jiných průmyslových odvětví a oblastí.
Klíčová slova: Polygrafický průmysl; Proudová data; Big data; IoT; Microsoft Azure
Název práce: Architecture design for processing and reporting stream data of printing production
Autor(ka) práce: Zelinka, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Due to the continuous development of technology, the Internet and digitalization, which is gradually affecting virtually all industries, a large amount of data is now being produced that can be processed, stored, analysed and acted upon. The main objective of this thesis is to design an architecture for processing and reporting stream data of printing production. Proper functionality of production machines is absolutely essential in a printing operation and all other processes depend on it. For this reason, it is advisable to have a continuous overview of the state of the machines and to react in time in case of an imminent risk. The work is divided into three main parts. The first part provides a brief insight into the printing industry and the specifics of its management. The second part is devoted to the issues of stream data processing, including an overview of currently available frameworks and platforms. The last, third part presents the selection of one of the available platforms, analysis of their capabilities for stream data processing and the actual design of the solution architecture, taking into account all functional requirements of the client company. Despite the fact that the architecture is designed for a specific printing company and to address its specific requirements, it is built in such a universal way that it can serve as an inspiration for stream data processing within other industries and domains as well.
Klíčová slova: Printing industry; Big data; IoT; Microsoft Azure; Stream data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2021
Datum podání práce: 5. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79010/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: