Aplikace pro analýzu a transformaci uživatelských profilů na platformě Salesforce

Název práce: Aplikace pro analýzu a transformaci uživatelských profilů na platformě Salesforce
Autor(ka) práce: Šourková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou restrukturalizace oprávnění na platformě Salesforce. Cílem této práce je návrh a implementace softwarového nástroje pro analýzu uživatelských profilů na platformě Salesforce a jejich transformaci na permission sety. Nástroj bude vyvíjen, testován a validován na datech z projektů implementací platformy Salesforce poskytnutých konzultační společností Enehano a bude vyvíjen primárně nad Salesforce verzí 55.0 (Summer ‘22). Implementace nástroje bude probíhat dle agilní metodiky Feature–Driven Development (FDD) s prvky procesu User-Centered Design (UCD). Předpoklady pro porozumění této práci jsou základní znalosti o konstruktech řízení programum, principech objektově orientovaného programování a návrhu software. Výhodou je znalost programovacího jazyka Java a platformy Salesforce. Tato práce poskytuje vhled do problematiky cloudových platforem, Salesforce platformy, popisuje osvědčený postup pro vytváření struktury oprávnění v Salesforce a návod pro vývoj aplikací integrovaných se Salesforce. Přibližuje možnosti využití moderních nástrojů pro vývoj, sestavení a distribuci aplikací.
Klíčová slova: metadata; oprávnění; profil; OAuth 2.0; XML; administrace; vývoj; Java; Salesforce; permission set; transformace; externí aplikace
Název práce: Application for analysing and transforming user profiles on the Salesforce platform
Autor(ka) práce: Šourková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with the issue of permission restructuring on the Salesforce platform. The aim of this work is to design and implement a software tool for analysing user profiles on Salesforce platform and transforming them into permission sets. The tool will be developed, tested, and validated on real data from Salesforce platform implementation projects provided by Czech consulting company Enehano and will be developed primarily over Salesforce version 55.0 (Summer '22). The implementation of the tool will follow an agile Feature-Driven Development (FDD) methodology with elements of the User-Centered Design (UCD). Prerequisites for understanding this work are a basic understanding of program management constructs, object-oriented programming principles, and software design. Knowledge of Java programming language and Salesforce platform is an advantage. This thesis provides insight into cloud platforms, the Salesforce platform, describes a best practice for creating a permission structure in Salesforce, and a guide for developing applications integrated with Salesforce. It reviews the possibilities of using modern tools for developing, building, and distributing applications.
Klíčová slova: Salesforce; metadata; permissions; profile; external app; connected app; XML transformation; Java; OAuth 2.0; refactoring; user management; permission set

Informace o studiu

Studijní program / obor: Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2021
Datum podání práce: 6. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78694/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: