Návrh architektury distribuované databáze pro uchování servisní historie automobilu

Název práce: Návrh architektury distribuované databáze pro uchování servisní historie automobilu
Autor(ka) práce: Friedmann, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o návrhu architektury distribuované databáze pro uchovávání servisní historie automobilu. Pro popis architektury byl zvolen modelovací jazyk ArchiMate. Architektura je specifická tím, že využívá koncept orientovaného acyklického grafu. V práci je představena vybraná terminologie z oboru kryptografie a její aplikace v prostředí kryptoměn. Jedná se zejména o kryptografická primitiva, vybrané implementace technologie distribuované účetní knihy a konsensus mechanismy. V rámci dotazníkového šetření jsou sbírány požadavky řidičů na architekturu. Formou rozhovorů se zástupci automobilového sektoru jsou zjišťovány jejich požadavky a případná omezení architektury. Na základě takto zjištěných požadavků je navržena a popsána architektura pomocí modelovacího jazyka ArchiMate. U architektury jsou popisovány business, aplikační a technologická vrstva. Závěrem je tento návrh validován expertem na technologie distribuované účetní knihy, zástupcem automobilového sektoru a zkušeným softwarovým architektem. Přínosem této práce je poskytnutí podkladů pro rozhodování, zda takový systém realizovat či nikoliv. A následně předkládá dokumentaci architektury pro případnou realizaci systému.
Klíčová slova: Softwarová architektura; Automotive; Servisní historie automobilu; Decentralizace; Orientovaný acyklický graf; ArchiMate
Název práce: Design of a distributed database architecture for storing a car service history
Autor(ka) práce: Friedmann, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis discusses a design of a distributed database architecture for storing a car service history. An ArchiMate modeling language was chosen to describe the architecture. The architecture is characterized by using the concept of a directed acyclic graph. In the thesis is explained terminology from the field of cryptography and its application in cryptocurrencies. These include cryptographic primitives, selected implementations of a distributed ledger technology, and consensus mechanisms. A questionnaire survey of drivers gathered requirements for the architecture. Through interviews with the representatives of the automotive sector were identified their requirements and possible limitations of the architecture. The architecture is designed and described based on these requirements using the ArchiMate modeling language. Primarily the business, application, and technology layers of the architecture are described. In conclusion, the design is validated by an expert in distributed ledger technologies, a representative of the automotive sector, and an experienced software architect. The main contribution of this thesis is to provide a basis for deciding whether to implement such a system. And then it presents the documentation of the architecture for the eventual implementation of the system.
Klíčová slova: Automotive; Car service history; ArchiMate; Decentralization; Software Architecture; Directed Acyclic Graph

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Vývoj informačních systémů
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2021
Datum podání práce: 5. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78528/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: