Plugin s jednoduchým editorem diagramu tříd pro prostředí NetBeans a IntelliJ IDEA

Název práce: Plugin s jednoduchým editorem diagramu tříd pro prostředí NetBeans a IntelliJ IDEA
Autor(ka) práce: Vyhnal, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Chadim, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je vytvoření pluginu pro vývojová prostředí NetBeans a IntelliJ IDEA, který umožní vývojářům vytvářet a zobrazovat diagramy tříd jako podporu jejich práce. Hlavní skupinou, která tento doplněk využije, jsou studenti kurzů programování v jazyce Java, kterým tento nástroj pomůže se zorientovat ve své práci tak, jako to nabízí vývojové prostředí BlueJ. První část této práce se zaměřuje na teoretický popis modulárních aplikací a pluginů, a také na popis class diagramu jako součásti standardu UML tak, aby čtenáře uvedla do dané problematiky a nastínila možnosti, které výsledný nástroj může nabízet. Další část práce se zabývá průzkumem trhu s již dostupnými nástroji. Byly zkoumány nástroje dostupné pro profesionální vývojová prostředí NetBeans IDE a IntelliJ IDEA ale také samostatné aplikace. Každý z těchto nástrojů byl vyzkoušen a ohodnocen na základě definovaných parametrů z hlediska funkčnosti, úplnosti a uživatelského pohodlí při naplňování požadovaného cíle. Poslední část této práce se zabývá vývojem vlastního nástroje. Nejdříve jsou definovány konkrétní požadavky, pro jejichž naplnění je následně navržena aplikace. Na základě tohoto návrhu jsou vybrány a popsány nástroje použité k jejímu vývoji. Poslední kapitoly práce se pak věnují vlastní implementaci a testování hotového nástroje. Výsledkem této práce je plugin, který zpřístupňuje nástroj pro vytváření a zobrazení class diagramu podobného, jako je v prostředí BlueJ. Tento plugin je vytvořen ve verzích pro vývojová prostředí IntelliJ IDEA a NetBeans IDE.
Klíčová slova: UML; IntelliJ IDEA; BlueJ; plugin; zásuvný modul; NetBeans IDE; Class diagram; diagram tříd
Název práce: Plugin providing a simple class diagram editor for integrated development environment NetBeans and IntelliJ IDEA
Autor(ka) práce: Vyhnal, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Chadim, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to develop a tool for creating and showing class diagrams as a support for developers. The main target group represents students of pro-graming courses in Java programing language who can find such tool as helpful because it gives them overview of their work. That is something what BlueJ IDE offers to them. The first part of this thesis is a theoretical explanation of modular applications and plugins. There is class diagrams description as part of UML standard as well. The purpose of this part is to give overview of such topic and show how could such tool be helpful to the developers. The next part of thesis is research among already available tools. There were test-ed tools available in integrated development environments IntelliJ IDEA and Net-Beans IDE as well as standalone applications. Every of that application was examined and evaluated. The evaluation parameters were based on functionality, complexity, and user experience, while used according to requirements described above. The last part of this thesis describes the development of author’s own tool. Firstly, there are defined requirements. Then there is made a concept of application, which fulfill these requirements. Based on that concept the development tools are chosen and described. The last chapters describe development and testing of the newly created application. The result of this thesis is a plugin enabling developer to create and view class diagram similar to the tool offered by BlueJ IDE. This plugin is provided in versions for integrated development environments IntelliJ IDEA and NetBeans IDE.
Klíčová slova: UML; plug-in; NetBeans IDE; IntelliJ IDEA; BlueJ; Class diagram; plugin

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2020
Datum podání práce: 5. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72222/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: