Cestovní ruch u vodní nádrže Orlík ve vztahu k zhoršující se kvalitě vody v průběhu sezóny

Název práce: Cestovní ruch u vodní nádrže Orlík ve vztahu k zhoršující se kvalitě vody v průběhu sezóny
Autor(ka) práce: Kafková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Orlická přehrada vznikla v roce 1961 na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje. Její zatopení zásadně změnilo ráz krajiny a otevřelo nové možnosti v cestovním ruchu. V současné době se ale destinace potýká s problémem eutrofizace vody, který omezuje cestovní ruch v jeho hlavní sezóně. Cílem diplomové práce je na základě analýzy primárních a sekundárních dat porovnat konkurenceschopnost destinace, segmentovat její návštěvníky a následně navrhnout další rozvoj destinace s ohledem na zhoršující se kvalitu vody v průběhu sezóny. Klíčové analýzy dat jsou multikriteriální analýza a segmentační analýza.
Klíčová slova: Orlická přehrada; eutrofizace vody; multikriteriální analýza; segmentace trhu; marketingová strategie
Název práce: Tourism at the Orlík reservoir in relation to the deteriorating water quality during the season
Autor(ka) práce: Kafková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Orlík dam was built in 1961 on the border of the South Bohemian and Central Bohemian regions. Its flooding fundamentally changed the character of the landscape and opened new possibilities in the tourism industry. However, the destination is currently facing the problem of water eutrophication, which limits tourism in its main season. The aim of this diploma thesis is, based on primary and secondary data analysis, to compare the competitiveness of the destination, segment its visitors and subsequently propose further development of the destination in regards to the deteriorating water quality during the main season. Key data analyses are the multicriteria and segmentation analysis.
Klíčová slova: market segmentation; Orlík dam; water eutrophication; multicriteria analysis; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2021
Datum podání práce: 6. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75890/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: