Trh práce v Kataru v kontextu diverzifikace ekonomiky

Název práce: Trh práce v Kataru v kontextu diverzifikace ekonomiky
Autor(ka) práce: Půžová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Přítomnost nerostných surovin a následný vývoz udělaly z Kataru jeden z nejbohatších států na světě. Fixace zejména na ropný průmysl ale zároveň utlumila rozvoj ostatních odvětví a učinila katarskou ekonomiku zranitelnou. Vyčerpatelnost ropy spojená se trendem hledání alternativních zdrojů, nutí Katar připravit se na budoucnost, ve které ropa nebude hrát dominantní roli. I z tohoto důvodu se Katar rozhodl svou ekonomiku diverzifikovat. Oficiálně se k ekonomické diverzifikaci zavázal v roce 2008, kdy vydal Katarskou národní vizi 2030. Vize představuje plán budoucího vývoje Kataru, během kterého se má země odpoutat od ropy. Ekonomická diverzifikace je rozsáhlý proces, který lze studovat z mnoha úhlů. Tato diplomová práce se zabývá konkrétně pracovním trhem v Kataru, jelikož úspěšná ekonomická diverzifikace se musí nutně opírat o kvalitní pracovní sílu a fungující pracovní trh. První kapitola se věnuje specifikům katarského trhu práce a roli, kterou ropa hraje v katarské ekonomice. Druhá kapitola je zaměřena na diverzifikační strategii Kataru. Představena je nejen Katarská národní vize 2030, ale i další strategie na ni navazující. Cílem práce je zjistit a zhodnotit dosavadní změny, které na katarském trhu práce od roku 2008 proběhly a pro oblasti, ve kterých nebylo dosaženo uspokojivých výsledků navrhnout další opatření pro budoucí zlepšení. Jako největší přetrvávající nedostatky byly identifikovány trvale nízká zaměstnanost domácích obyvatel v soukromém sektoru a nízká míra participace žen (konkrétně domácích Katarek) na trhu práce. Pro vyšší zaměstnanost by měl Katar kompenzovat nerovné pracovní podmínky mezi státním a soukromým sektorem, zefektivnit fungování státního sektoru a zprivatizovat některá odvětví. Vyšší míra participace žen by pak mohla být dosažena skrze podporu pracovních míst se zkráceným úvazkem a míst s formou práce z domova. Rozsáhlejší podpora podnikání zaměřená na Katarky by pak pomohla řešit oba identifikované problémy.
Klíčová slova: kafala systém; QNV 2030; Katarská národní vize 2030; trh práce; Katar; diverzifikace ekonomiky
Název práce: Qatar's labour market in the context of economic diversification
Autor(ka) práce: Půžová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presence of mineral resources and subsequent export have made Qatar one of the wealthiest nations in the world. However, the fixation on the oil industry in particular dampened the development of other sectors and made the Qatari economy vulnarable. The exhaustion of oil combined with current trend of searching for alternative resources forces Qatar to prepare for a future where oil won't play a dominant role. It is also for this reason that Qatar has decided to diversify its economy. Qatar officially committed to economic diversification in 2008 after the release of Qatar National Vision 2030. The Vision is Qatar's blueprint for future development, during which the country plans to break away form oil. Economic diversification is a vast process that can be studied from many angles. This thesis deals specifically with the labour market in Qatar, as successful economic diversification must necessarily rely on a skilled workforce and on a functioning labour market. The first chapter is devoted to the specifics of the Qatari labour market and the role that oil plays in the Qatari economy. The second chapter focuses on Qatar's diversification strategy. Apart from the Qatar National Vision 2030 other strategies related to it are also presented. The aim of the work is to find out and evaluate the changes that have taken place in the Qatari labour market since 2008 and to propose possible measures for future improvement for areas in which satisfactory results have not been achieved. The persistently low employment of domestic residents in the private sector and the low participation rate of Qatari women in the labour market were identified as the biggest shortcomings. For higher employment Qatar should compensate for unequal working conditions between the state and private sectors, streamline the functioning of the state sector and privatize some sectors. A higher level of female participation rate could then be achieved through the support of part-time jobs and jobs with a form of work from home. More extensive business support aimed at Qatari women would then help solve both identified problems.
Klíčová slova: Qatar; kafala system; labour market; economy diversification; Qatar National Vision 2030; QNV 2030

Informace o studiu

Studijní program / obor: Evropská ekonomická integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2021
Datum podání práce: 8. 12. 2022
Datum obhajoby: 12. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: