Význam zámeckých sídel pro rozvoj venkovské turistiky ve Středočeském kraji

Název práce: Význam zámeckých sídel pro rozvoj venkovské turistiky ve Středočeském kraji
Autor(ka) práce: Illichmanová, Sandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bejdáková, Blanka
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá významem zámeckých sídel pro rozvoj venkovské turistiky ve Středočeském kraji. Jestli existence a aktivity zámeckých sídel ovlivňují rozvoj cestovního ruchu v oblasti a dokážou určit i další směr jeho vývoje. Otázkou je význam pro místní obyvatele a jejich možnost využití těchto objektů jako míst k setkávání, sportu nebo za účelem poznání. Studie provedená mezi třemi zámky prokázala, že zámecká sídla jsou přínosem pro venkovský cestovní ruch. Jsou to místa, která lákají turisty a fungují jako ubytovací a stravovací kapacity nebo kulturní a společenské prostory. Zámecká sídla nejsou přínosem pouze pro venkovský cestovní ruch, ale i pro místní obyvatele, kteří zde taktéž využívají poskytované služby.
Klíčová slova: zámecké sídlo; venkovská turistika; Středočeský kraj
Název práce: The importance of castle residences for the development of rural tourism in the Central Bohemian Region
Autor(ka) práce: Illichmanová, Sandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bejdáková, Blanka
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the importance of castle residences for the development of rural tourism in the Central Bohemian Region. If the existence and activities of castle residences influence the development of tourism in the area and can determine the further direction of its development. The question is the importance for local inhabitants and their possibility of using these objects as places of meetings, sports, or for the purpose of knowledge. A study conducted among three castles has shown that castle residences are beneficial for rural tourism. They are places that attract tourists and function as accommodation, restaurants, and cultural or social spaces. Castle residences are not only beneficial for rural tourism, but also for local residents who also use the services provided there.
Klíčová slova: castle residence; rural tourism; Central Bohemian Region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2021
Datum podání práce: 8. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77072/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: