Vliv pandemické krize na změny v personálním marketingu v ubytovacích a stravovacích zařízeních

Název práce: Vliv pandemické krize na změny v personálním marketingu v ubytovacích a stravovacích zařízeních
Autor(ka) práce: Coufalová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce s názvem „Vliv pandemické krize na změny v personálním marketingu v ubytovacích a stravovacích zařízeních“ se zabývá problematikou pandemie covid-19 a jejím dopadem na zařízení cestovního ruchu. Hlavním cílem práce je zjistit, zda pandemická krize měla dopad na změny v politice personálního marketingu v ubytovacích a stravovacích zařízení a zda ovlivnila získávání pracovníků v daných organizacích. Dalším cílem výzkumu je zjistit, které oblasti personálního marketingu byly ve zmíněných zařízeních ovlivněny nejvíce. Pro dosažení stanovených cílů byly ve výzkumu použity dvě metody. Těmi jsou analýza pracovních nabídek v zařízeních ubytovacího a stravovacího sektoru před krizí a během krize a hloubkové rozhovory s vedoucími pracovníky vybraných hotelů a restaurací. V závěru výzkumu je zahrnuta komparace získaných informací a syntéza poznatků do doporučení zaměstnavatelům.
Klíčová slova: covid-19; řízení lidských zdrojů; personální marketing; budování značky zaměstnavatele; zaměstnanecké výhody; HR marketing; ubytovací zařízení; stravovací zařízení; cestovní ruch; pandemická krize
Název práce: The impact of the pandemic crisis on changes in personnel marketing in accommodation and restaurant facilities
Autor(ka) práce: Coufalová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis entitled "The impact of the pandemic crisis on changes in personnel marketing in accommodation and restaurant facilities" deals with the issue of the covid-19 pandemic and its impact on tourism establishments. The main goal of the work is to find out whether the pandemic crisis had an impact on changes in the policy of personnel marketing in accommodation and restaurant facilities and whether it affected the recruitment process of workers in the given organizations. Another goal of the research is to find out which areas of personnel marketing were most affected. To achieve the set goals, two methods were used in the research. Firts method is an analysis of job offers in the accommodation and hospitality sector before and during the crisis and secod method is in-depth interviews with managers of selected hotels and restaurants. At the end of the research, a comparison of the obtained information and a synthesis of the findings are included in recommendations to employers.
Klíčová slova: personnel marketing; accommodation; human resources; covid-19; restaurants; hospitality industry; employer branding; employee benefits; pandemic crisis; tourism industry; HR marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2021
Datum podání práce: 8. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77032/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: