Enviromentální aspekty spotřebního chování a jejich role při volbě dopravního prostředku v cestovním ruchu ve Španělském království

Název práce: Enviromentální aspekty spotřebního chování a jejich role při volbě dopravního prostředku v cestovním ruchu ve Španělském království
Autor(ka) práce: Růžičková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce jsou environmentální aspekty spotřebního chování a jejich role při volbě dopravního prostředku v cestovním ruchu ve Španělském království. Cílem práce je posoudit vliv pro-environmentálních postojů u spotřebitelů v oblasti cestovního ruchu pomocí rešerše literatury, analýzy statistických dat, komparace a dedukce včetně analýzy odborných zdrojů. V rámci dotazníkového šetření byla využita metoda CAWI. Pro vyhodnocení získaných statistických údajů byl využit program IBM SPSS a IBM SPSS Amos 26 Graphics. První kapitola rozebírá problematiku spotřebního chování a následně vysvětluje podstatu teorie value-belief-norm a teorie plánovaného chování. Druhá kapitola pojednává o tematice udržitelnosti. Ve třetí kapitole je představeno téma dopravy, na které navazuje výzkumná část práce. Hlavním přínosem práce je interpretace nových poznatků, u kterých se potvrdil pozitivní význam při rozhodování španělských spotřebitelů ohledně pro-environmentálního chování v letecké dopravě.
Klíčová slova: spotřební chování; pro-environmentální chování; doprava; teorie plánovaného chování; udržitelnost
Název práce: Environmental aspects of consumption behaviour and their role in the choice of means of transport in tourism in Spain
Autor(ka) práce: Růžičková, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis theme is environmental aspects of consumption behavior and their role in the choice of means of transport in tourism in Spain. The main aim of the thesis is to evaluate the influence of pro-environmental attitudes among consumers in the sector of tourism through literature research, statistical data analysis, comparison and deduction including analysis of professional sources. The CAWI method was used in the questionnaire survey. IBM SPSS and IBM SPSS Amos 26 Graphics software were used to interpret the obtained statistical data. The first chapter discusses the issue of consumption behavior and then explains the essence of the theory of value-belief-norms and the theory of planned behavior. The second chapter focuses on the sustainability. The third chapter introduces the topic of transport, which is followed by the research part of the thesis. The main contribution of the thesis is the interpretation of new findings, which have been confirmed to be of positive importance in the decision-making of Spanish consumers regarding pro-environmental behavior in air transport.
Klíčová slova: consumer behaviour; pro-environmental behavior; transport; theory of planned behavior; sustainability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76989/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: