Personální marketing v CR v postcovidové době

Název práce: Personální marketing v CR v postcovidové době
Autor(ka) práce: Semrádová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zanalyzovat komunikaci a využití personálního marketingu zaměstnavatelů působících v odvětví cestovního ruchu na trhu práce v období "postcovidového oživení". Teoretická část seznamuje čtenáře s hlavními činnostmi personální práce, marketingovým a personálním mixem a externím personálním marketingem. Dále se teoretická část věnuje především důležitosti budování značky zaměstnavatele na trhu práce a také popisuje aktuální statistická data v odvětví cestovního ruchu. V poslední části je především porovnáván rok 2019, 2020 a 2022 z hlediska příjezdového a domácího cestovního ruchu, počtu přenocování a zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu a je zde také nastíněn trend aktuálního vývoje cestovního ruchu po pandemii COVID-19. Pro praktickou část diplomové práce byl použit kvantitativní výzkum a data byla sbírána pomocí strukturovaných písemných či osobních rozhovorů. Analýza dat ukázala, že mezi nejvyužívanější komunikační kanály ze strany zaměstnavatelů se řadí především sociální sítě a pracovní portály. Velká část zaměstnavatelů působících v cestovním ruchu se také pokouší budovat dobrou pověst zaměstnavatele skrze šíření pozitivních recenzí svých aktuálních zaměstnanců, kteří mohou přivést nové potenciální uchazeče. Jako hlavní změna na trhu práce v tomto odvětví v porovnání s rokem před počátkem pandemie COVID-19 byl identifikován nedostatek uchazečů o práci, kteří zároveň v případě zájmu mají vyšší mzdové požadavky a zajímá je především stabilita a jistota zaměstnání. Ačkoliv většina ze zaměstnavatelů v tomto období bojuje s nedostatkem zaměstnanců a uchazečů, nemají snahu provést změnu v procesu náboru nových zaměstnanců.
Klíčová slova: Značka zaměstnavatele; Image značky zaměstnavatele; Organizace cestovního ruchu; Personální marketing; Budování značky zaměstnavatele
Název práce: The Personnel Marketing in Tourism Companies in the Post-Covid-19 Era
Autor(ka) práce: Semrádová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the communication of employers operating in the tourism sector on the labor market in the period of "post-covid recovery". The theoretical part introduces the main activities of the personnel department in the company, the marketing and personnel mix and external personnel marketing. Furthermore, the importance of building the employer's brand on the labor market and current statistical data in the tourism industry are presented. In the last part, last years (2019, 2020 and 2022) are compared in current statistical data of inbound and domestic tourism, the number of overnight stays and employment in the tourism industry, and the trend of the current development of tourism after the COVID-19 pandemic is outlined. For the practical part of the thesis was used quantitative research and data were gathered using structured written or personal interviews. Data analysis showed that social networks and job portals are among the most used communication channels by employers. A large number of employers operating in the tourism industry also try to build a good employer reputation by spreading positive reviews of their current employees, who can recommned new potential applicants. The main change in the labor market in this sector compared to the year before the start of the COVID-19 pandemic was identified as a lack of applicants who, if interested, have higher wage requirements and are primarily interested in job stability and security. Although most of the employers are struggling with the lack of employees and applicants during this period, they are not trying to make a change in the process of recruiting new employees.
Klíčová slova: Personnel marketing; Employer brand; Building the employer's brand; Employer brand image; Tourism companies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 4. 2021
Datum podání práce: 8. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76844/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: