Sociální sítě v marketingové komunikaci turismu

Název práce: Sociální sítě v marketingové komunikaci turismu
Autor(ka) práce: Fialová, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Tlučhoř, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá úrovní využívání sociálních sítí v marketingové komunikaci v turistické praxi. Cílem práce je analyzovat marketingovou komunikaci na sociálních sítích u vybraných cestovních kanceláří a následně vypracovat doporučení pro zlepšení současné komunikace. Samotná práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první tři kapitoly představují teoretickou část práce. Poslední kapitola představuje praktickou část práce, která se skládá z kvantitativního výzkumu pomocí dotazníkového šetření a z analýzy marketingové komunikace na sociálních sítích. V závěru praktické části jsou pak vypracovány návrhy na zlepšení komunikace pro jednotlivé cestovní kanceláře.
Klíčová slova: sociální sítě; cestovní kanceláře; marketingová komunikace; turismus
Název práce: Social media in tourism marketing communication
Autor(ka) práce: Fialová, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Tlučhoř, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the level of use of social media in marketing communication in tourism. The aim of the thesis is to analyze the marketing communication on social media in selected travel agencies and then to develop recommendations for improving the current communication. The thesis itself is divided into four chapters, with the first three chapters representing the theoretical part of the thesis. The last chapter represents the practical part of the thesis, which consists of quantitative research using a questionnaire survey and an analysis of marketing communication on social media. In conclusion of the practical part, suggestions for improving the communication for the selected travel agencies are made.
Klíčová slova: tourism; marketing communication; social media; travel agencies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79921/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: