Uplatnění „balíčku mobility“ v logistické praxi

Název práce: Uplatnění „balíčku mobility“ v logistické praxi
Autor(ka) práce: Svatoš, Otakar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá dopady evropského Balíčku mobility z roku 2020 na české silniční dopravce. Představuje postupně - dopadové studie, které byly na téma Balíčku mobility zpracovány, motivaci pro vznik tohoto souboru opatření a zájmy jednotlivých skupin při jeho schvalování, přesné znění jednotlivých změn obsažených v souboru, analýzu situace na českém trhu silniční dopravy včetně představení českého dopravního parku v číslech a hlavně shrnutí dopadů hlavních změn, přinesených Balíčkem mobility, na základě rozhovorů s několika aktivními silničními dopravci a experty z oboru logistiky. Na začátku práce se nachází shrnutí hlavních myšlenek ze tří dopadových studií, které se tomuto souboru věnovaly. Ve svém závěru se práce nepokouší o evaluaci Balíčku mobility jako celku, místo toho rozebírá postupně stěžejní změny vycházející z legislativy, jako harmonizace minimální mzdy, omezení kabotáže, povinné návraty řidičů a nákladních vozidel na základnu, úpravy nocování řidičů a otázku vymáhání dodržování nových pravidel. Tyto změny pak vyhodnocuje a snaží se nastínit jejich efekt na fungování české logistické praxe. Jak bylo již zmíněno, veškeré závěry představené touto prací se opírají o informace, získané od několika expertů a dopravců, kteří se v oboru pohybují mnoho let. Práce byla vypracována v roce 2022, tedy v roce, kdy řada z opatření teprve vchází v platnost. Dopady představené touto prací se mohou tudíž s odstupem let stát mírně nepřesnými.
Klíčová slova: Balíček mobility; Silniční doprava; mezinárodní doprava; dopadová studie; Čeští silniční dopravci
Název práce: Application of the Mobility Package in logistics practice
Autor(ka) práce: Svatoš, Otakar
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper examines the impact of the European Mobility Package 2020 on Czech road hauliers. It presents in turn - the impact studies that have been prepared on the topic of the Mobility Package, the motivation for the creation of this set of measures and the interests of individual groups in its approval, the exact wording of the individual changes contained in the package, an analysis of the situation on the Czech road transport market, including a presentation of the Czech transport fleet in numbers and, most importantly, a summary of the impact of the main changes brought by the Mobility Package, based on interviews with several active road hauliers and experts in the field of logistics. At the beginning of the paper there is a summary of the main ideas from the three impact studies that have been carried out on this package. In its conclusion, the paper does not attempt to evaluate the Mobility Package as a whole, but instead discusses in turn the key changes stemming from the legislation, such as the harmonisation of minimum wages, cabotage restrictions, compulsory return to base for drivers and trucks, overnight accommodation arrangements for drivers and the issue of enforcement of the new rules. It then evaluates these changes and tries to outline their effect on the functioning of Czech logistics practice. As already mentioned, all the conclusions presented in this paper are based on information gathered from several experts and hauliers who have been in the industry for many years. The work was carried out in 2022, a year when many of the measures are yet to come into force. The impacts presented in this work may therefore become slightly inaccurate as the years pass.
Klíčová slova: road hauliers; impact study; Mobility Package ; Road transport; international transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79844/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: