Soudobé trendy v obchodování se smyčcovými nástroji

Název práce: Soudobé trendy v obchodování se smyčcovými nástroji
Autor(ka) práce: Králová, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce Soudobé trendy v obchodování se smyčcovými nástroji se věnuje trhu s uměním se zaměřením na smyčcové hudební nástroje a jejich investiční potenciál. Práce je kvůli omezené dostupnosti dat teoretická. První část práce je věnována trhu s uměním, jeho vývoji, aktuálnímu stavu a subjektům, které na něm působí. Druhá část se zabývá aukcemi a uměním z pohledu investice. V třetí části jsou zkoumána specifika trhu se smyčcovými nástroji, trend investování do nich a klasifikace mistrovského nástroje včetně krátkého představení nejznámějších houslařských škol a metody dendrochronologie. Čtvrtá část práce obsahuje seznam aukčních domů, které se specializují na prodej těchto nástrojů prostřednictvím online aukcí. Praktickým přínosem práce je polostrukturovaný hloubkový rozhovor s houslařem a znalcem smyčcových nástrojů, který zprostředkovává interní pohled na tento trh a podobu investorů.
Klíčová slova: housle; investice; online aukce; trh se smyčcovými nástroji; trh s uměním
Název práce: Current trends in string instruments trading
Autor(ka) práce: Králová, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis Current trends in string instruments trading is devoted to the art market with a focus on string musical instruments and their investment potential. The work is theoretical due to limited data availability. The first part of the work is dedicated to the art market, its development, current state and entities that operate on it. The second part deals with auctions and art from an investment perspective. In the third part, the specifics of the bowed instrument market, the trend of investing in them and the classification of the master instrument are examined, including a brief introduction of the most famous violin schools and the method of dendrochronology. The fourth part of the thesis contains a list of auction houses that specialize in selling these instruments through online auctions. The practical contribution of the work is a semi-structured in-depth interview with a violin maker and court expert in the area of string instruments, which conveys an internal view of this market and the type of investors.
Klíčová slova: investments; art market; string instruments market; violins; online auctions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79765/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: