Právní úprava ekologického zemědělství v České republice a Německu

Název práce: Právní úprava ekologického zemědělství v České republice a Německu
Autor(ka) práce: Katreňáková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Tomčiak, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá ekologickým zemědělstvím a jeho právní úpravou v EU, České republice a Německu. Cílem této práce bylo na základě analýzy a komparace právních úprav ekologického zemědělství stanovit základní rozdíly a porovnat efektivitu zavedení právní úpravy ekologického zemědělství v České republice a Německu podle nárůstu nebo poklesu počtu ekologicky hospodařících zemědělců od jejího zavedení, dále vymezení nejčastějších překážek při konverzi k ekologické produkci a navržení možných řešení těchto problémů. Cílem práce bylo také zhodnocení konkurenceschopnosti obou zemí. Práce je rozdělena do svou částí. První část se zabývá negativními dopady konvenčního zemědělství a je zde vymezen pojem ekologického zemědělství, jeho historie a problematika konverze. Druhá část je orientována na analýzu právních úprav a úpravy dotací. Nejčastějšími problémy při přechodu k ekologickému zemědělství jsou pro zemědělce snížení finanční jistoty způsobené nižší produktivitou a vyššími náklady a nedostatek znalostí. Jako řešení jsou v práci navrženy specifické dotace, vzdělávací programy a stimulace poptávky po bioproduktech. Na základě analýzy nebyly zjištěny podstatné rozdíly v úpravě ekologického zemědělství, což je pravděpodobně způsobeno návazností národních předpisů na evropské právo. Obě země vykazují vysokou míru konkurenceschopnosti, ale zároveň jsou silně závislé na dotacích.
Klíčová slova: Ekologické zemědělství; Právní úprava ; Bioprodukt; Biopotravina
Název práce: Legislation of Organic Agriculture in the Czech Republic and Germany
Autor(ka) práce: Katreňáková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Tomčiak, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with organic agriculture and its legal regulation in the EU, the Czech Republic and Germany. The aim of the thesis was to determine the basic differences of legislation of organic agriculture and to compare the effectiveness of the legislation according to growth or decline in the numbers of organic farmers after its implementation. The aim of the thesis also is to determine the most common obstacles to conversion to organic production and to propose possible solutions to these problems. Lastly the competitiveness of both countries is evaluated in this thesis. The thesis is divided into two parts The first part deals with negative effects of conventional agriculture, defines the concept of organic agriculture, its basic terms, history and the process of conversion. The second part is oriented on the analysis and of legal regulations and subsidies. The most common problems in the transition process are decrease of financial security caused by lower productivity, higher costs and insufficiency of information. As a solution, specific subsidies, educational programs and stimulation of the demand for organic products are proposed. Based on the analysis, no significant differences were found in the regulation of organic farming, which is probably due to the connection of both regulations to European law. Both countries show high level of competitiveness but are strongly dependent on subsidies.
Klíčová slova: Legislation; Organic agriculture; Bioproduct; Organic food

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 17. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79535/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: