Společenská odpovědnost organizací v hotelnictví se zaměřením na zaměstnance

Název práce: Společenská odpovědnost organizací v hotelnictví se zaměřením na zaměstnance
Autor(ka) práce: Matějková, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá konceptem společenské odpovědnosti organizací (CSR) v hotelnictví. Cílem je zhodnotit systém CSR ve vybrané hotelové společnosti s důrazem na povědomí zaměstnanců o tomto systému, jeho akceptaci a jeho aplikaci v praxi. Pro účel této diplomové práce byla vybrána hotelová společnost CPI Hotels, a.s. Metodou vybranou pro dosažení cíle této práce jsou polostrukturované rozhovory se zaměstnanci této společnosti. Pomocí těchto rozhovorů, vlastního pozorování, informací z materiálů poskytnutých vedením společnosti a z webových stránek společnosti byl tento CSR systém nejprve popsán a následně zhodnocen pomocí komparace s odbornou literaturou. Pro dosažení druhé části stanoveného cíle byly stanoveny výzkumné otázky týkající se povědomí zaměstnanců o tomto systému, jeho akceptace a jeho aplikace v praxi. Výsledky ukázaly, že CSR systém společnosti CPI Hotels je velmi dobře propracovaný, komplexní a v souladu s odbornou literaturou. Zaměstnanci společnosti tento systém v praxi aplikují a akceptují, ačkoli příliš neznají přesné formulace jeho cílů. Přístup zaměstnanců společnosti přispívá k pozitivnímu hodnocení tohoto CSR systému.
Klíčová slova: společenská odpovědnost organizací; CSR; hotelnictví; zaměstnanci
Název práce: Corporate social responsibility in the hospitality industry with an emphasis on employees
Autor(ka) práce: Matějková, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the concept of corporate social responsibility (CSR) in the hotel industry. The aim of this thesis is to evaluate the CSR system in a selected hotel company with an emphasis on employees' awareness of this system, their acceptance of this system and application of it in practice. The hotel company CPI Hotels, a.s. was chosen for the purpose of this thesis. The method chosen to fulfill the aim of this thesis are semi-structured interviews with employees of this company. With the help of these interviews, own observations, information gained from internal materials provided by the company's management and from the company's website, this CSR system was first described and then evaluated using a comparison with professional literature. To fulfill the second part of the aim of this thesis, research questions were set regarding employees' awareness of this system, their acceptance of it and application of the system in practice. The results showed that the CSR system of CPI Hotels, a.s. is very well developed, comprehensive, and in accordance with professional literature. The company's employees apply and accept this system in practice, although they are not very familiar with the exact formulation of its goals. The approach of the company's employees contributes to the positive evaluation of this CSR system.
Klíčová slova: corporate social responsibility; employees; CSR; hospitality industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79430/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: