Srovnání podnikatelských úvěrů ve vybraných zemích

Název práce: Srovnání podnikatelských úvěrů ve vybraných zemích
Autor(ka) práce: Štefan, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Sato, Alexej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma „Srovnání podnikatelských úvěrů ve vybraných zemích“ se zabývá převážně metodou komparace podnikatelských úvěrů ve vybraných bankách v České republice, Slovensku, Dánsku a Velké Británii ve výzkumných otázkách, kterými jsou: rozdíly v úrokových sazbách, typech úvěrů, maximálních výší úvěrů a době splatnosti. Cílem této práce je zjistit, zdá dává smysl žádat o podnikatelský úvěr v jiné zemi s ohledem na již zmíněné výzkumné otázky. Tato práce může být také přínosem pro začínajícího podnikatele, který potřebuje zafinancovat začátek svého podnikání a neví, které parametry podnikatelských úvěrů sledovat. Výběr zemí porovnávaných v této práci se odvíjí od měnové politiky země a jejich centrální banky. Závěrem této práce je úspěšné splnění cíle a zjištění, zda žádání o podnikatelský úvěr v jiné zemi dává smysl a zda tak podnikatel může získat určité výhody.
Klíčová slova: Banky; Zahraničí; Srovnání úvěrů; Výhody produktů bank; Podnikatelský úvěr; Úrokové sazby; Typy úvěrů
Název práce: Comparison of business loans in selected countries
Autor(ka) práce: Štefan, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Sato, Alexej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis on the topic "Comparison of business loans in selected countries" mainly deals with the method of comparing business loans in selected banks in the Czech Republic, Slovakia, Denmark and Great Britain in research questions, which are: differences in interest rates, types of loans, maximum loan amounts and due date. The aim of this work is to find out whether it makes sense to apply for a business loan in another country with regard to the research questions already mentioned. This work can also be benefit to a beginning entrepreneur who needs to finance the start of his business and does not know which parameters to monitor for business loans. The selection of countries compared in this work depends on the monetary policy of the country and its central bank. The conclusion of this work is the successful fulfillment of the goal and finding out whether applying for a business loan in another country makes sense and whether the entrepreneur can get certain benefits.
Klíčová slova: Banks; Business loan; Abroad; Comparison of loans; Advantages of bank products; Interest rates; Types of loan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79002/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: