Podnikatelský plán v oblasti agroturistiky

Název práce: Podnikateľský plán v oblasti agroturistiky
Autor(ka) práce: Čerešňová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Petr
Oponenti práce: Houska, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na zhotovenie komplexného podnikateľského plánu v oblasti agroturistiky s cieľom overenia výnosnosti tohto podnikateľského zámeru a rozhodnutia, či podnikateľský zámer realizovať. Práca je koncipovaná do troch kapitol. V prvej kapitole sú predstavené právne predpoklady pre zahájenie danej podnikateľskej činnosti. V druhej kapitole je zhotovený samotný podnikateľský plán. Tretia kapitola sa zaoberá finančnou stránkou podnikateľského zámeru a indikuje jeho potenciálny výsledok hospodárenia.
Klíčová slova: SWOT analýza; marketingový mix; finančný plán; podnikateľský plán; agroturistika
Název práce: Business plan in the field of agritourism
Autor(ka) práce: Čerešňová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěpánek, Petr
Oponenti práce: Houska, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on creating a comprehensive business plan in the field of agritourism with the aim of verifying the profitability of this business plan and deciding whether to implement the business plan. The work is divided into three chapters. In the first chapter, the legal prerequisites for starting a given business activity are presented. In the second chapter, the business plan itself is prepared. The third chapter deals with the financial side of the business plan and indicates its potential economic outcome.
Klíčová slova: business plan; agritourism; SWOT analysis; marketing mix; financial plan
Název práce: Podnikatelský plán v oblasti agroturistiky
Autor(ka) práce: Čerešňová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Petr
Oponenti práce: Houska, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na zhotovení komplexního podnikatelského plánu v oblasti agroturistiky s cílem ověření výnosnosti tohoto podnikatelského záměru a rozhodnutí, zda podnikatelský záměr realizovat. Práce je koncipována do tří kapitol. V první kapitole jsou představeny právní předpoklady pro zahájení dané podnikatelské činnosti. Ve druhé kapitole je zhotoven samotný podnikatelský plán. Třetí kapitola se zabývá finanční stránkou podnikatelského záměru a indikuje jeho potenciální výsledek hospodaření.
Klíčová slova: podnikatelský plán; agroturistika; SWOT analýza; marketingový mix; finanční plán

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77927/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: