Analýza trhu cestovních kanceláří a agentur Běloruské republiky v porovnání s Českou republikou

Název práce: Analýza trhu cestovních kanceláří a agentur Běloruské republiky v porovnání s Českou republikou
Autor(ka) práce: Litvinenka, Darya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chaloupková, Kateřina
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním trhu cestovních kanceláři a agentur ve zvolených republikách – Bělorusku a Česku. Hlavním cílem práce je provést rešerši a následnou komparaci hlavních ekonomických ukazatelů na trhu cestovních kanceláři v posledních letech. Zaměřit se na porovnání příslušné legislativy, právními předpisy které se řídí subjekty působící na trhu cestovního ruchu ve zvolených zemích. Práce se děli na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se čtenář seznámí s hlavními pojmy a definicemi, které se tykají činnosti cestovních kanceláří a agentur. Druhá, tedy praktická část, se zabývá bezprostředně analýzou ekonomických ukazatelů jako je počet subjektů na trhu, marže cestovních kanceláři, počet zaměstnanců, vymezeni oblíbených destinací. Praktická část se tyká definování zákonů, které upravují podnikaní na trhu cestovních kanceláři v Běloruské a České republice, důraz je kladen na ochranu spotřebitele. Přínosem práce je celkové zhodnoceni výsledků, kterých dosáhly cestovní kanceláři v posledních letech a návrhy inspirace pro bělorusky trh organizovaného cestovního ruchu po vzoru České republiky.
Klíčová slova: Cestovní kancelář; Cestovní agentura; Zájezd; Turista; Legislativa; Běloruská republika
Název práce: Analysis of the market of travel agencies of the Republic of Belarus in comparison with the Czech Republic
Autor(ka) práce: Litvinenka, Darya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chaloupková, Kateřina
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's work is dedicated to the research of the market of travel firms and agencies in selected republics – Republic of Belarus and the Czech Republic. The main objective of the thesis is to analyze and then compare the main economic indicators of the travel agency market in recent years. To focus on the comparison of the relevant legislation, legal regulations governing the entities operating in the tourism market in both countries. This thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, the reader will get acquainted with the main concepts and definitions related to the activities of travel agencies. This part also describes the services offered by travel agencies in order to satisfy the potential customer. The second part, i.e. the practical part, is dedicated to the analysis of economic indicators such as the number of market players, the margins of travel agencies, the definition of popular destinations. The practical part contains the definition and subsequent comparison of legal regulations that regulate business on the market of travel agencies in Belarus and the Czech Republic, emphasizing the consumer protection. The contribution of the thesis is an overall assessment of the results achieved by travel agencies in recent years and suggestions of inspiration for the Belarusian travel agency market, following the example of the Czech Republic.
Klíčová slova: Travel agency; Tour; Tourist; Legislation; Republic of Belarus; Tour operator

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77799/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: