Zhodnocení veřejné podpory startupům v ČR a Izraeli

Název práce: Evaluation of startup public support in the Czech Republic and Israel
Autor(ka) práce: Svatoň, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The government plays a key role in the startup development by creating a supportive environment that encourages companies in their very beginnings and even expansion abroad. This diploma thesis aims to determine significant factors of Czech startup public support in order to draw implications that could improve startup practices in the Czech environment based on the example of Israel. Findings of secondary research are summarized in form of SWOT analyses to give a comprehensive view of public startup support in both countries from already published data, such as annual reports, statistics from public institutions, and independent reports. The primary research is conducted in the qualitative research through semi-structured interviews with ten stakeholders of the Czech startup scene. The main aim is to verify the information discovered during the secondary research in order to increase the credibility of the exploration. The national system of Czech startup public support is fragmented. This leads to the inefficient allocation of public resources and also to the weak connection of entities. Moreover, the involvement of Czech startups in European programs is not improving. In contrast, Israel has a unified and transparent national system in place with regular adaptations according to current trends. Although it remains institutionally very similar to the Czech Republic, there can be observed much better interconnection of Israeli institutions, leading to greater clarity of available programs and higher success on a global scale. Three implications are developed to tackle these factors. First, it is proposed to establish a system of publicly supported incubators in connection to private sector. Second, reduce the number of supported accelerators and science parks. Third, better use the potential of European programs.
Klíčová slova: public; support; Czechia; Israel; startup
Název práce: Zhodnocení veřejné podpory startupům v ČR a Izraeli
Autor(ka) práce: Svatoň, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Vláda hraje klíčovou roli v rozvoji startupů tím, že vytváří podpůrné prostředí pro společnosti v jejich počátcích a dokonce i v expanzi do zahraničí. Cílem této diplomové práce je zjistit významné faktory veřejné podpory českých startupů k vyvození implikací, které by mohly vést ke zlepšení českého startupového prostředí, a to s inspirací v Izraeli. Zjištění sekundárního výzkumu jsou shrnuta formou SWOT analýz k poskytnutí komplexní pohledu na veřejnou podporu startupů v obou zemích z již publikovaných dat jako jsou výroční zprávy, statistiky veřejných institucí a nezávislé reporty. Primární výzkum je proveden v rámci kvalitativního výzkumu prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s deseti aktéry české startupové scény. Hlavním cílem je ověřit informace zjištěné během sekundárního výzkumu, aby se zvýšila věrohodnost zkoumání. Národní systém veřejné podpory českých startupů je roztříštěný. To vede k neefektivní alokaci veřejných zdrojů a také k slabému propojení subjektů. Navíc se nezlepšuje zapojení českých startupů do evropských programů. Naproti tomu Izrael má zavedený jednotný a transparentní národní systém, který se pravidelně adaptuje na aktuální trendy. Přestože zůstává institucionálně velmi podobný České republice, lze pozorovat mnohem lepší propojení izraelských institucí, což vede k větší přehlednosti dostupných programů a vyšší úspěšnosti v globálním měřítku. Pro řešení těchto faktorů jsou vypracovány tři implikace. Zaprvé se navrhuje vytvořit systém veřejně podporovaných inkubátorů s pomocí soukromého sektoru. Za druhé, snížit počet podporovaných akcelerátorů a vědeckotechnických parků. Za třetí, lépe využít potenciál evropských programů.
Klíčová slova: startup; veřejná; podpora; ČR; Izrael

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 13. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77678/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: