Ubytování jako atraktivita cestovního ruchu na Jižní Moravě

Název práce: Ubytování jako atraktivita cestovního ruchu na Jižní Moravě
Autor(ka) práce: Fusková, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je popsání nových ubytovacích trendů a vyhodnocení potenciálu jejich rozvoje na Jižní Moravě. V důsledku rychle se měnící doby účastníci cestovního ruchu mění své priority a nároky na ubytování. Poptávají nové produkty, od kterých očekávají novou přidanou hodnotu (např. zážitek). Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části se zabývá cestovním ruchem, kde je popsána motivace účasti a atraktivita v cestovním ruchu. Druhá kapitola se zaměřuje na trh cestovního ruchu, produkt, poptávku a poptávkové trendy. Kategorizace, klasifikace ubytovacích zařízení jsou popsány v kapitole třetí. Následující čtvrtá kapitola se věnuje trendům v ubytovacích zařízení rozdělených podle určitých atributů. Poslední kapitola teoretické části popisuje Jihomoravský kraj, ubytování v kraji a konkrétní ubytovací trendy na Jižní Moravě. Druhá část je praktická, složena z dotazníku a hloubkových rozhovorů. Tato část je zakončena shrnutím výsledků získaných z dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů.
Klíčová slova: ubytovací zařízení; cestovní ruch; zážitek; ubytovací trendy; hotel; Jižní Morava
Název práce: Accommodation as a tourism attractiveness in South Moravia
Autor(ka) práce: Fusková, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to describe new accommodation trends and evaluate their development potential in South Moravia. As a result of rapidly changing times, tourism participants are changing their priorities and accommodation requirements. They demand new products from which they expect new added value (e.g. experience). This bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The first chapter of the theoretical part deals with tourism, where the motivation for participation and attractiveness in tourism is described. The second chapter focuses on the tourism market, product, demand and trends. Categorization and classification of accommodation facilities are described in the third chapter. The following fourth chapter is devoted to trends in accommodation facilities divided according to certain attributes. The last chapter of the theoretical part describes the South Moravian region, its accommodation possibilities and specific accommodation trends in South Moravia. The second part is practical, consisting of a questionnaire and in-depth interviews. This section presents the results of the research obtained from the questionnaire survey and in-depth interviews.
Klíčová slova: accommodation facilities; tourism; experience; accommodation trends; hotel; South Moravia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 7. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77437/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: