Jak se digitální marketing vyvinul během pandemie COVID-19 v důsledku sedavého spotřebitele? Se zaměřením na strategii digitální marketingové komunikace

Název práce: How has digital marketing evolved during COVID-19 pandemic as a result of a sedentary consumer? With a focus on marketing communication strategy
Autor(ka) práce: Carrasco Cueto, Fabiana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The global Covid-19 pandemic brought fast and unexpected changes in habits, ways of living, ways of shopping, among many other things. Due to these changes companies had to reinvent themselves and rapidly understand the new trends and behavior of consumers to make effective marketing communication strategies. This thesis aims to define the new digital marketing techniques in the fast fashion industry as a result of the crisis caused by the pandemic. The structure of this thesis consists of the main chapters about the theoretical research, a practical part, and a conclusion. The first part describes what digital marketing is, gives a definition of consumer behavior and the effects of Covid-19 pandemic in the industry. The practical part analyzes the answers obtained from the online survey conducted. The last part gives a conclusion that summarizes the research done after the investigation.
Klíčová slova: digital marketing; covid 19; consumer behavior
Název práce: Jak se digitální marketing vyvinul během pandemie COVID-19 v důsledku sedavého spotřebitele? Se zaměřením na strategii digitální marketingové komunikace
Autor(ka) práce: Carrasco Cueto, Fabiana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Globální pandemie Covid-19 přinesla rychlé a nečekané změny ve zvycích, způsobech života, způsobech nakupování a mnoha dalších věcech. Kvůli těmto změnám se společnosti musely znovu objevit a rychle pochopit nové trendy a chování spotřebitelů, aby mohly vytvářet efektivní strategie marketingové komunikace. Tato práce si klade za cíl definovat nové techniky digitálního marketingu ve fast fashion průmyslu v důsledku krize způsobené pandemií. Struktura této práce se skládá z hlavních kapitol o teoretickém výzkumu, praktické části a závěru. První část popisuje, co je digitální marketing, uvádí definici spotřebitelského chování a dopady pandemie Covid-19 v tomto odvětví. Praktická část analyzuje odpovědi získané z realizovaného online průzkumu. V poslední části je uveden závěr, který shrnuje výzkum provedený po šetření.
Klíčová slova: digitální marketing; Covid-19; Spotřebitelské chování

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75951/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: