Stres management IT pracovníků ve vybrané organizaci

Název práce: Stres management IT pracovníků ve vybrané organizaci
Autor(ka) práce: Medvedíková, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šilerová, Lenka
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje tématu stresu a stres managementu IT pracovníků a firmy, ve které pracují. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak se u IT pracovníků vybrané organizace projevuje stres, jak řeší stres ve svém životě, jak vnímají pomoc ze strany firmy se zvládáním stresu a jakým způsobem udržují rovnováhu v pracovním a osobním životě. Pro získání odpovědí na výzkumné otázky byly využity strukturované rozhovory provedené s 12 IT pracovníky třetího levelu podpory jediného týmu vybrané organizace. Pro analýzu rozhovorů bylo využito otevřené kódování programu MAXQDA 2022 a tematické analýzy. Praktickým přínosem práce je prohloubení poznatků týkající se stresu v oboru IT na třetím levelu IT podpory. Dalším praktickým přínosem práce je doporučení na úrovni firmy, týmu a samotných zaměstnanců k zlepšení stres managementu.
Klíčová slova: stres; stres management; work-life balance; IT
Název práce: Stress management of IT workers in the selected organization
Autor(ka) práce: Medvedíková, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šilerová, Lenka
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the topic of stress and stress management of IT workers and the company in which they work. The aim of this diploma thesis is to learn how the IT workers of the selected organization experience stress, how they deal with stress in their lives, how they perceive the help from the company with stress management and how they maintain balance in work and personal life. Structured interviews conducted with 12 IT workers of third-level IT support in the selected organization were used to answer the research questions. Open coding in the MAXQDA 2022 program and thematic analysis were used for the analysis of the interviews. The practical benefit of the thesis is the deepening of knowledge regarding stress in the IT industry at the third level of IT support. Another practical benefit of the thesis is recommendations at the level of the company, team and employees themselves to improve stress management.
Klíčová slova: Stress Management; Work-life Balance; Stress; IT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2022
Datum podání práce: 11. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80982/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: