Rozbor využití Google Analytics v Hotelu Botanique

Název práce: Rozbor využití Google Analytics v Hotelu Botanique
Autor(ka) práce: Konečný, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizování nástroje webové analytiky Google Analytics a zhodnocení efektivity jeho nasazení v Hotelu Botanique. Práce se dělí na čtyři části, první část má za cíl charakterizování webové analytiky, samo-tného nástroje Google Analytics a podrobný rozbor jeho historie a funkcionalit na základě rešerše odborné literatury. V poslední řadě je nástroj srovnáván s konkurenční nástroji webové analytiky. Ve druhé části je charakterizována firma, která byla vybrána pro účely této práce z obecného hlediska a její oblasti působení a dále i implementace nástroje Google Analytics a jeho způso-bu využití v dané firmě. Třetí část se skládá z analýzy dat z Google Analytics výše uvedené firmy. Nasbíraná data budou vizualizována v nástroji Google Data Studio a tyto vizualizace budou popsány, koment¬¬ovány a bude na nich prováděna analýza. Poslední část se bude obsahovat doporučení zkoumané firmě na základě analýz v předešlé části práce.
Klíčová slova: Webová analytika; Google Analytics; Google Ads; metriky; KPI; konverze; míra okamžitého opuštění stránky; ROI
Název práce: Evalutaion of Google Analytics and its use in Hotel Botanique
Autor(ka) práce: Konečný, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to characterize the tool Google Analytics and evaluate its implement¬ation in Hotel Botanique. Thesis is divided into four parts, first one is focused on characterizing the concept of web analytics, the tool Google Analytics itself, its history and its functionalities on basis of literature research. Lastly the tool itself is compared to other web analytics competitors. The goal of the second part is to characterize the company selected for this thesis from a general point of view, its area of operation, its implementation of the Google Analytics tool and its use in the mentioned company. Third part revolves around analyzing data obtained from the tool. The collected data will be visualized in Google Data Studio, these visualizations will be analyzed, commented and evaluated. Last part of the thesis will contain recommendations to the company itself based on analysis from the previous part of the thesis.
Klíčová slova: metrics; KPI; conversions; bounce rate; ROI; Web analytics; Google Analytics; Google Ads

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2022
Datum podání práce: 11. 12. 2022
Datum obhajoby: 30. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79613/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: