Marketingová komunikace ve vybrané společnosti

Název práce: Marketingová komunikace ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Kolář, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Konhefrová, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je marketingová komunikace ve vybrané společnosti. Práce se zaměřuje na e-shop se sportovním oblečení od značek Odlo a Nike Swim, které je distribuováno společností Sportec. V teoretické části jsou nejdříve definovány základní pojmy, které se týkají tématu práce a také metody použité v praktické části. V praktické části je krátce představena společnost, produkt, cena a distribuce. V další části je analyzován e-shop z pohledu zákazníka, a to na základě výzkumu, který odhaluje nedostatky e-shopu, tak i na základě dostupných dat o e-shopu. Na základě výzkumu a dat z analýzy je sestavena online reklamní kampaň na platformách jako je e-mail, sociální sítě a také vyhledavače. Kampaň je sestavována tak, aby přivedla nové zákazníky, ale také komunikovala se stálými zákazníky. V závěru jsou shrnuta doporučení pro budoucí marketingovou komunikaci.
Klíčová slova: marketing; sport; oblečení; sociální sítě; marketingová komunikace; propagace
Název práce: Marketing communication in a selected company
Autor(ka) práce: Kolář, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Konhefrová, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the bachelor thesis is marketing communication in a selected company. The thesis focuses on an e-shop with sportswear from the brands Odlo and Nike Swim, which is distributed by Sportec. In the theoretical part, the basic concepts related to the topic of the thesis are first defined as well as the methods used in the practical part. In the practical part the company, product, price, and distribution are briefly introduced. In the next part, the e-shop is analyzed from the customer's point of view, based on research that reveals the shortcomings of the e-shop as well as on the available data about the e-shop. Based on the research and the data from the analysis, an online advertising campaign on platforms such as email, social networking sites, and also search engines are set up. The campaign is designed to bring in new customers but also to interact with regular customers. Finally, recommendations for future marketing communication are then summarized.
Klíčová slova: sports; clothing; social networks; marketing communication; marketing; promotion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2021
Datum podání práce: 11. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77768/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: