Konvergují vybrané ukazatele trhu práce v letech 2005-2021 v hl. m. Praze s průměrnými ukazateli trhu práce České republiky?

Název práce: Konvergují vybrané ukazatele trhu práce v letech 2005-2021 v hl. m. Praze s průměrnými ukazateli trhu práce České republiky?
Autor(ka) práce: Kareš, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá existencí konvergence vybraných ukazatelů trhu práce v hl. m. Praze a ČR. Vybranými ukazateli jsou medián mezd, průměrná hrubá měsíční (nominální) mzda, podíl nezaměstnaných osob (roční průměry a stav k 31.12.) a počet uchazečů o zaměstnání evidovaných Úřadem práce na jedno volné pracovní místo v evidenci ÚP. Ukazatele podílu nezaměstnaných osob (roční průměry i stav k 31.12.) a počet uchazečů v evidenci Úřadu práce na jedno volné pracovní místo v evidenci ÚP v ČR a hl. m. Praze konvergují. Naopak ukazatele ceny práce, tj. medián mezd a průměrná hrubá měsíční mzda v ČR a hl. m. Praze nekonvergují. Dále jsou také analyzovány výdaje na státní politiku zaměstnanosti. Výzkum pracuje s daty dostupnými z databází Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
Klíčová slova: trh práce; Česká republika; nezamětnanost; konvergence; cena práce; hl. m. Praha; práce; meidán mezd; počet uchazečů na jedno pracovní místo; průměrná mzda
Název práce: Do Selected Labour Market Indicators of City of Prague Converge with the Average Labour Market Indicators of Czech Republic in the Years of 2005 to 2021?
Autor(ka) práce: Kareš, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyse existing convergence of specific labour market indicators in Czech Republic and the capital city Prague. That is the median wage, the average gross monthly wage (nominal), the share of unemployed persons (annual averages and status as of 31st December) and the number of job applicants registered for one job vacancy, in accordance with the Labour Office records. It is found that the indicated share of unemployed persons (both annual averages and status as of 31st December) with the indicated number of job applicants registered for one job vacancy, in accordance with the Labour Office records, in Czech Republic and the capital city Prague, do in fact converge. On the contrary, the indicators of labour price, i.e. the median wage and the average gross monthly wage, in Czech republic and the capital city Prague, do not converge. Additionally, state expanses in employment policy is also analysed. The research uses data available in databases of the Czech Statistical Office and the Ministry of Labour and Social Affairs in Czech Republic.
Klíčová slova: Prague; labour; labour market; average wage; labour price; unenployment; median wage; Czech Republic; job applicants on one job vacancy; convergency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2022
Datum podání práce: 12. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80060/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: